Исковое заявление в суд о компенсации за неиспользованный отпуск военнослужащему

Право на отпуск, и соответственно, на компенсацию за неиспользованный отпуск имеют граждане Украины, состоящие в трудовых отношениях с предприятиями, учреждениями, организациями независимо от формы собственности или работающие у физического лица по трудовому договору.

Исчерпывающий перечень случаев, при которых выплачивают компенсацию за неиспользованные дни ежегодного основного и дополнительного отпусков, а также дополнительного отпуска работникам, имеющим детей, приведен в ст. 24 Закона об отпусках и ст. 83 КЗоТ Украины.

Согласно абзацу третьему пункта 14 статьи 10-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» в год увольнения военнослужащих со службы в случае неиспользования ими ежегодного основного или дополнительного отпуска им выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные дни ежегодного основного отпуска , а также дни дополнительного отпуска, в том числе военнослужащим-женщинам, имеющим детей.

В решениях Конституционного Суда Украины от 06.07.1999 № 8-рп / 99 и от 23.03.2002 № 5-рп / 2002 суд указал, что необходимость дополнительных гарантий социальной защищенности граждан, которые в соответствии со статьей 17 Конституции Украины находятся на службе в воинских формированиях и правоохранительных органах государства, обеспечивая суверенитет и территориальную целостность Украины, ее экономической и информационной безопасности, а именно: в Вооруженных Силах Украины, органах Службы безопасности Украины, милиции, прокуратуры, охраны государственной границы Украины, налоговой милиции, Управление государственной охраны Украины, государственной пожарной охраны, Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний и т.д., как во время прохождения службы, так и после ее окончания обусловлена ​​прежде всего тем, что служба в Вооруженных Силах Украины, других военных формированиях и правоохранительных органах государства связана с риском для жизни и здоровья,повышенными требованиями к дисциплине, профессиональной пригодности, профессиональных, физических, волевых и других качеств. Это должно компенсироваться наличием повышенных гарантий социальной защищенности, то есть комплекса организационно-правовых экономических мер, направленных на обеспечение благосостояния именно этой категории граждан как во время прохождения службы, так и после ее окончания.

Ниже представлен пример искового заявления в суд о взыскании денежной компенсации за неиспользованный основной ежегодный отпуск во время прохождения воинской службы по контракту.Донецький окружний адміністративний суд

84122 м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 1

ПОЗИВАЧ:

СОБКО Микола Степанович

вул. Гоголя, 55  м. Маріуполь

Донецька область, 87555

ІПН 31234315

(000) 111-10-15

E-mail: відсутній

ВІДПОВІДАЧ:

Військова частина 0000

87555, м. Маріуполь, пр-т Миру, 16,

ЄДРПОУ 20987648

тел. (0629) 11-22-33

E-mail: відсутній

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про зобов’язання вчинити певні дії

 Я, Собко М.С., проходив військову службу у військовій частині 0000 0 з 10.03.2017 по 18.10.2020.

За час проходження військової служби у військовій частині 0000 я отримав статус учасника бойових дій, що підтверджується відповідним посвідченням від 20.06.2017.

У період з 15.02.2019 по 25.02.2019 я перебував у щорічній основній відпустці, під час якої захворів та звернувся до медичного закладу за лікарською допомогою про що мені було видано відповідну медичну довідку.

Після виходу з лікарняного та закінчення терміну основної щорічної відпустки я прибув на службу до військової частини, де звернувся із рапортом до командира частини про надання мені можливості використати дні відпустки під час яких я перебував на лікарняному, однак мені вказані 8 (вісім) діб відпустки надані не були.

У відповідності до наказу командира військової частини 0000 від  18.10.2020  №  170  о/с  мене було звільнено з військової служби в запас з 18.10.2020.

Наказом командира військової частини 0000 від 18.10.2020 № 14 мене було виключено зі списків особового складу частини та всіх видів забезпечення у зв’язку із його звільненням з військової служби.

Згідно до абзацу третього п. 242 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153/2008 (далі — Положення), особа, звільнена з військової служби, на день виключення зі списків особового складу військової частини має бути повністю забезпечена грошовим, продовольчим і речовим забезпеченням. Військовослужбовець до проведення з ним усіх необхідних розрахунків не виключається без його згоди зі списків особового складу військової частини.

Згідно з абзацом третім пункту 14 статті 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» у рік звільнення військовослужбовців зі служби у разі невикористання ними щорічної основної або додаткової відпустки їм виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової відпустки, у тому числі військовослужбовцям-жінкам, які мають дітей.

Відповідно до п. 3 та п. 5 розділу ХХХІ Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям Національної гвардії України та іншим особам, затвердженої наказом МВС від 15.03.2018  № 200, особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, що звільняються з військової служби за віком, станом здоров’я, у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі та у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, у разі невикористання ними щорічної основної та додаткової відпусток за поточний рік до одержання військовою частиною наказу (повідомлення) про звільнення з військової служби оплачується тривалість щорічної основної та додаткової відпусток, на які вони мають право в році звільнення.

У рік звільнення військовослужбовців зі служби, зазначених у пунктах 3, 4 цього розділу, у разі невикористання ними щорічної основної та додаткової відпусток їм виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової відпустки.

Виплата грошової компенсації за невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової відпустки здійснюється на підставі наказу.

Так, відповідно до вимог Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям Національної гвардії України та іншим особам, затвердженої наказом МВС від 15.03.2018  № 200, які є спеціальним законодавством та підлягають застосуванню при вирішенні спорів з приводу порядку та умов грошового забезпечення військовослужбовців Національної гвардії України та надання їм відпустки, грошова компенсація за невикористану відпустку виплачується у випадку її невикористання.

У рішеннях Конституційного Суду України від 06.07.1999 № 8-рп/99 та від 23.03.2002 № 5-рп/2002 суд зазначив, що необхідність додаткових гарантій соціальної захищеності громадян, які відповідно до статті 17 Конституції України перебувають на службі у військових формуваннях та правоохоронних органах держави, забезпечуючи суверенітет і територіальну цілісність України, її економічну та інформаційну безпеку, а саме: у Збройних Силах України, органах Служби безпеки України, міліції, прокуратури, охорони державного кордону України, податкової міліції, Управління державної охорони України, державної пожежної охорони, Державного департаменту України з питань виконання покарань, тощо, як під час проходження служби, так і після її закінчення зумовлена насамперед тим, що служба у Збройних Силах України, інших військових формуваннях та правоохоронних органах держави пов’язана з ризиком для життя і здоров’я, підвищеними вимогами до дисципліни, професійної придатності, фахових, фізичних, вольових та інших якостей. Це повинно компенсуватися наявністю підвищених гарантій соціальної захищеності, тобто комплексу організаційно-правових економічних заходів, спрямованих на забезпечення добробуту саме цієї категорії громадян як під час проходження служби, так і після її закінчення.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади і органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України.

Згідно з ч. 1 ст. 77 Кодексу адміністративного судочинства України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 262 Кодексу адміністративного судочинства України розгляд справи по суті за правилами спрощеного позовного провадження починається з відкриття першого судового засідання. Якщо судове засідання не проводиться, розгляд справи по суті розпочинається через тридцять днів  з дня відкриття провадження у справі.

Додатково зазначаю, що мною не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Таким чином вважаю, що відповідач, у наслідок протиправної бездіяльності, яка виразилась у порушенні вимог спеціального законодавства щодо надання щорічної основної відпустки або грошової компенсації за неї, під час мого звільнення з військової служби не здійснив виплату грошової компенсації за невикористану частину основної щорічної відпустки за 2020 рік у кількості 8 діб.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст. ст.  227, 241-246, 250, 262 Кодексу адміністративного судочинства України,-

 ПРОШУ СУД:

1. Прийняти позов до свого провадження та розглянути його у порядку та за правилами спрощеного позовного провадження (без виклику  сторін).

2. Визнати протиправними дії    військової   частини  0000 щодо не нарахування та невиплати мені, Собко Миколі Степановичу грошової компенсації за невикористані 8 (вісім) діб щорічної основної відпустки за 2019 рік.

3. Зобов’язати військову частину 0000, нарахувати та виплатити мені, Собко Миколі Степановичу, грошову компенсацію за невикористані 8 (вісім) діб щорічної основної відпустки за 2019 рік.

Додатки:

«__»______2021 рік                                                                    _________М.С. Собко

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
УкрЮрDOC.