Договор выполнения работ (предоставления услуг) за государственные деньги

В данной статье представлен образец двухстороннего договора по выполнению работ за бюджетные деньги.

В договоре одной из сторон выступает государственной предприятие, которое финансируется из государственного бюджета.

Приведенный ниже пример договора, является рабочим документом, который был реализован на практике и прошел проверку финансовой инспекции и казначейской службы. 

ДОГОВІР № ______

Виконання робіт (надання Послуг) за державні кошти

 

м. _____________                                                                                               “ ___ ” __________ 20__ р.

 

Державне підприємство «ФАКЕЛ» в особі директора підприємства Сидоренка Сидора Сидоровича, який діє на підставі Статуту підприємства (далі – Замовник), та Приватна фірма “ПРОМ”, в особі директора ПЕТРОВА Валентина Миколайовича, (далі – Виконавець), що діє на підставі Статуту ПФ “ПРОМ”, з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір (далі – Договір) про нижчевикладене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. Виконавець зобов’язується у 20__ році надати послуги Замовникові з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів (Послуга з поточного ремонту двигуна 5ТДФ №Е05ЕТ8116) (далі – ремонт Виробів) за номенклатурою, у кількості, в терміни та за цінами, які зазначені у Календарному плані надання послуг (додаток 1 до Договору), що є невід’ємною частиною цього Договору, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити ці послуги.

2. Згідно статті 1.4.15 ЗВДТ, відомості, зазначені в Договорі з додатком №1 до нього становить державну таємницю. Відповідно пункту 3 статті 2 Закону України від 25.12.2015 №922-VІІІ “Про публічні закупівлі”. Закупівля послуги здійснюється за кошти Державного бюджету України по коду програмної класифікації видатків 1003020 за КЕКВ 2260.

3. Вироби (вузли, блоки, агрегати, комплектуючі), які отримані Виконавцем для їх ремонту, є військовим майном та власністю держави. Виконавець несе повну матеріальну відповідальність, визначену законодавством України, за передане йому військове майно до моменту належної його передачі Замовнику.

2. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

2.1. Виконавець повинен надати Замовнику передбачені цим Договором послуги, якість яких відповідає Технічним умовам на капітальний ремонт двигунів 5ТДФ, державним стандартам, кресленням, технічним умовам та інше, які діють на підприємстві Виконавця.

2.2. Контроль якості послуг з поточного ремонту Виробів, дефектації виробів, які надходять для ремонту від Замовника і вхідний контроль покупних та комплектуючих виробів, які використовуються в процесі надання послуг, здійснювати штатними працівниками відділу технічного контролю Виконавця з пред’явленням контрольних операцій 173 військовому представництву Міністерства оборони України (далі – 173 ВП МОУ) відповідно до переліку обов’язкових пред’явлень озброєння і військової техніки (далі – ОВТ) та переліку комплектуючих Виробів, сировини, матеріалів, які підлягають обов’язковій перевірці військовими представництвами Міністерства оборони України на вхідному контролю, що розробляється відповідними службами Виконавця на підставі діючої конструкторської, ремонтної та технологічної документації у відповідності до ГОСТ 24297-87.

2.3. Виконавець сповіщенням, (форма 1 додатку 4 ГОСТ В 15.307-77), повідомляє 173 ВП МОУ про готовність Виробів до проведення приймально-здавальних випробувань та приймання Виробів.

2.4. 173 ВП МОУ має право призупинити приймання Виробів у разі невиконання Виконавцем умов Договору щодо забезпечення якості наданих послуг та у випадках зазначених у п. 10.4 “Положення про представництва державних замовників з оборонного замовлення на підприємствах, в установах і організаціях” затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2009 № 1107 (зі змінами). Про факт призупинення та відновлення приймання Виробів та його причини, 173 ВП МОУ негайно письмово повідомляє Виконавця та Замовника.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору становить ___________ (__________________________________________) грн. 00 коп., в тому числі ПДВ-20%.

3.2.  В ціну послуг з поточного ремонту Виробів включена:

вартість усіх видів наданих послуг, включаючи й ті які доручатимуться для виконання третім особам. Не врахована Виконавцем вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні;

вартість запасних частин, витратних матеріалів, які необхідні для проведення ремонту, послуги щодо завантаження, розвантаження на території Виконавця (співвиконавців);

вартість проведення вхідного контролю покупних та комплектуючих виробів;

у разі несправності давальницької сировини (комплектуючих) наданих Замовником через центральні служби забезпечення (далі — НГ) України, вартість їх ремонту.

Вартість сировини, комплектуючих, які можуть бути надані Замовником (через центральні служби забезпечення) Виконавцю − до фактичних витрат Виконавця не включається.

3.3. Обсяги закупівлі послуг зазначені в Календарному плані надання послуг (додаток 1 до Договору) можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника, з відповідним зменшенням ціни договору, а також у разі ненадання давальницької сировини Замовником через центральні служби забезпечення НГ України. Замовник у 10-ти денний термін письмово повідомляє Виконавця про зменшення обсягів, на підставі цього Сторони вносять відповідні зміни до Договору, підписуючи додаткову угоду, в якій визначаються порядок та строки відшкодування фактично понесених Виконавцем витрат.

3.4. Ціна Договору не може бути перевищена Виконавцем, таке перевищення оплаті не підлягає.

3.5. Замовник оплачує надані та прийнятті послуги, які передбачені Календарним планом надання послуг (додаток 1 до Договору), за договірною ціною, погодженою Сторонами та зафіксованою у Протоколі погодження договірної (фактичної) ціни послуг (додаток 2 до Договору), яка відповідає обґрунтованим фактичним витратам, понесеним Виконавцем (згідно даних бухгалтерського обліку) та прийнятим Замовником з урахуванням встановленого Договором рівня прибутку.

 3.6. Договірна ціна визначається Замовником з урахуванням висновку 173 ВП МОУ щодо рівня договірної (фактичної) ціни наданих Послуг  шляхом аналізу собівартості послуг, трудомісткості їх надання та розгляду розрахунково-калькуляційних матеріалів (далі – РКМ), складених Виконавцем на підставі понесених фактичних витрат, та Висновків військових представництв МО України щодо контролю співвиконавців, пов’язаних з виконанням зобов’язань за Договором.

 3.7. Після виконання послуг да даним договором Виконавець повинен направити на адресу 173 ВП МОУ РКМ, що підтверджують понесені ним фактичні витрати та надати первинні підтверджуючі документи для перевірки 173 ВП МОУ.

173 ВП МОУ перевіряє їх обґрунтованість та за результатом своєї перевірки складає Висновок щодо рівня договірної (фактичної) ціни наданих послуг, який направляє Замовнику не пізніше  10 днів від надання Виконавцем документів підтверджуючих понесені ним фактичні витрати.

При визначенні цін, рівень прибутку у складі ціни не може перевищувати 1 відсотка витрат Виконавця на купівлю комплектуючих виробів (напівфабрикатів), витрат сторонніх організацій, а також 20 відсотків решти витрат у складі виробничої собівартості робіт.

3.8. РКМ повинні бути оформлені відповідно вимог Методичних рекомендацій з оформлення собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджених наказом Міністерства промислової політики України від 09.07.2007 № 373, діючим нормативним документам з ціноутворення та встановленим економічно обґрунтованим нормам матеріальних та трудових витрат на надання послуг (виконання робіт).

3.9. 173 ВП МОУ забезпечує обов’язкове зберігання одного комплекту РКМ, які були перевірені ВП МО України та стали підставою для складання відповідного Висновку згідно вимог “Інструкції з діловодства в Збройних Силах України”, затвердженої наказом ГШ ЗС України від 17.04.2017 №124.

 4.ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

 4.1. Замовник здійснює розрахунки з Виконавцем за фактично надані послуги протягом 10 календарних днів з дати підписання Замовником Акту приймання наданих послуг (додаток 4 до Договору), за умови надходження бюджетних коштів на рахунок Замовника.

4.2. До рахунку Виконавцем додається:

акти приймання-передачі Виробів (додаток 3 до Договору);

акт приймання наданих послуг з поточного ремонту Виробів (додаток 4 до Договору);

посвідчення (додаток 5 до Договору) видане 173 ВП МОУ, про приймання наданих послуг (в цілому по завершенню надання послуг за Договором, за етапи, або кожного окремого Виробу);

4.3. Замовник протягом п’яти календарних днів повертає документи, зазначені в п.4.2 Виконавцю без оплати у наступних випадках:

а) при перевищенні ціни Договору, визначеної п. 3.1 цього Договору;

б) при неналежному оформленні документів (відсутності печатки, підписів, невідповідності форми та змісту актів формам, наведеним у додатках до Договору, тощо);

в) при наданні документів на оплату після закінчення строку дії договору;

г) відсутності повного комплекту документів, передбаченого п. 4.2 Договору.

Документи не оформлені встановленим чином повертаються Виконавцю для усунення недоліків, розрахунки за даними документами проводяться після усунення недоліків.

Розрахунки із співвиконавцями, постачальниками здійснюються Виконавцем за власний рахунок.

4.4. Після закінчення надання послуг за цим Договором Сторони у місячний строк проводять остаточну звірку розрахунків. За умови відсутності заборгованості між Сторонами, Акт звіряння розрахунків  між ДП та Приватною фірмою “ПРОМ” за надані послуги з ремонту Виробів є підтвердженням повного виконання Сторонами цього Договору.

5. НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Термін надання послуг: відповідно до графи 10 Календарного плану надання послуг (додаток 1 до Договору), що є невід’ємною частиною цього Договору. Дострокове надання Послуг дозволяється за письмовою згодою Сторін.

5.2. Передбачені цим Договором послуги надаються у відповідності до вимог діючої нормативно-технічної документації визначеної в п. 2.1 цього Договору.

Термін виконання поточного ремонту Виробів – відповідно до графи 9 Календарного плану надання послуг (додаток 1 до Договору).

Про початок надання послуг Виконавець повідомляє 173 ВП МОУ.

Місце доставки виробів для проведення  поточного  ремонту – Приватна фірма “ПРОМ”, м. Харків вул. Горького, 1.

5.3. Виконавець має право залучити до надання послуг за цим Договором співвиконавців.

Відповідальним за результат наданих послуг залишається Виконавець.

Розрахунки із співвиконавцями, постачальниками здійснюються Виконавцем за власний рахунок.

Виконавець обов’язково включає до умов договорів зі співвиконавцями відповідні положення про здійснення військовими представництвами Міністерства оборони України контрольних функцій, та погоджує проекти таких договорів з відповідним військовим представництвом Міністерства оборони України шляхом їх візування.

Виконавець надає для контролю 173 ВП МОУ перелік постачальників покупних комплектувальних виробів військового призначення.

5.4. Транспортування Виробів до місця проведення поточного  ремонту здійснюється власними силами та засобами ДП, а за письмовим погодженням Сторін – Виконавцем.

Передача Виробів для проведення поточного ремонту, їх отримання після проведення поточного ремонту здійснюється представниками Замовника та Виконавцем (представником Виконавця) та оформлюється Актом приймання-передачі Виробів.

 5.5. У разі ненадходження Виробів на поточний ремонт у встановлені Договором терміни, Сторони укладають додаткову угоду щодо подальшого порядку надання послуг.

5.6.    Виконавець відповідає за збереження Виробів та майна протягом всього часу знаходження їх у Виконавця до передачі Замовнику (представникам Замовника). Витрати за зберігання Виробів покладаються на Виконавця.

5.7.    Всі ризики збитків та ушкоджень при транспортуванні Виробів та майна після передачі Виробів Виконавцю до часу повернення Виробів відповідним представникам Замовника  після надання послуг, покладається на Виконавця.

5.8. На Виконавця покладається отримання необхідних дозволів (ліцензій, сертифікатів, тощо) та сплата всіх податків і зборів, пов’язаних із виконанням зазначеного Договору.

5.9. Дефектування отриманих Виробів проводиться комісією, визначеною в установчому наказі Виконавця на 2020 рік. До складу комісії залучаються представники 173 ВП МОУ.

На підставі проведеного дефектування приймається рішення щодо порядку виконання ремонту та у разі необхідності заміни непридатних та вибракуваних базових деталей, уточнюється обсяг (перелік) робіт та вносяться зміни до відповідної документації, а також уточнюється ціна (вартість) послуг, але з урахуванням вимог пункту

3.4. У разі, якщо за результатами дефектування буде встановлено, що Виріб не підлягає ремонту, Виконавець зобов’язується повернути його Замовнику у зібраному стані та у комплектності, яка була зазначена у акті приймання-передачі  у термін не пізніше 10 діб після проведення дефектування, про що повідомляє Замовника. При цьому складається висновок щодо непридатності Виробу до ремонту, який підписується членами комісії по дефектуванню.

Копії акту приймання-передачі Виробу та висновку, Виконавець надає Замовнику після їх передачі вантажоодержувачу.

Переміщення Виробу, яке не підлягає поточному ремонту, здійснюється силами та засобами представника Замовника.

Замовник зобов’язується замінити зразок Виробу, або вибракувані базові деталі, які не підлягають ремонту у термін не пізніше 30 діб до завершення терміну надання послуг.

Результати дефектування враховуються у ході формування договірної ціни, але з урахуванням вимог пункту.

5.10. Замовник, 173 ВП МОУ мають право перевіряти хід і якість надання послуг при виконанні умов Договору без втручання у господарську діяльність Виконавця. 173 ВП МОУ має право залучати представників Департаменту внутрішнього аудиту МО України для перевірки РКМ.

5.11. При виконанні Договору Сторони зобов’язані дотримуватись вимог чинного законодавства щодо обмеження доступу до робіт і документів у відповідності із ступенем таємності та інших обов’язкових при цьому умов.

5.12. Контроль за якістю наданих послуг здійснюється відділом технічного контролю (далі — ВТК) Виконавця, 173 ВП МОУ та представником Замовника. Повнота виконання та якість надання послуг засвідчується підписом начальника ВТК Виконавця у Акті приймання-передачі Виробів.

У своїй роботі 173 ВП МОУ керується вимогами “Положення про представництва державних замовників з оборонного замовлення на підприємствах, в установах і організаціях”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2009 № 1107 (зі змінами).

5.13. Усі складові частини, агрегати, вузли, деталі, які замінені в ході надання послуг Виконавець зобов’язується, повернути до військової частини (Замовнику), у термін – не пізніше остаточного приймання послуг, із складанням відповідного акту приймання-передачі.

5.14. Транспортування Виробів після проведення поточного ремонту до місця експлуатації Виробів здійснюється власними силами та засобами представника Замовника, а за письмовим погодженням Сторін – Виконавцем.

5.15. Приймання Виробів на поточний ремонт здійснюється у відповідності до вимог нормативно-технічної документації на поточний ремонт Виробів та оформлюється Актом приймання-передачі Виробів (додаток 3 до Договору), якій складається військовою частиною, що здає майно, у чотирьох примірниках: 1,2 – Замовнику, 3 – Виконавцю, 4 – військовому представництву, підписується уповноваженими особами військової частини, військовим представництвом та уповноваженим представником Виконавця робіт.

5.16. Приймання Виробів після проведення поточного ремонту здійснюється у відповідності до вимог нормативно-технічної документації на здачу Виробів з ремонту та оформлюється Актом приймання-передачі Виробів, складається Виконавцем робіт у трьох примірниках: 1 – Замовнику, 2 – Виконавцю, 3 – військовому представництву,  підписується  уповноваженими особами військової частини, військовим представництвом та уповноваженим представником Виконавця робіт.

 Додатком до Акту приймання-передачі Виробів з поточного ремонту Виконавець оформлює акт технічного стану Ф-12, якій погоджується з військовим представництвом.

Оформлення документації Виробів, внесення відповідних записів у паспорти (формуляри) Виробів, здійснюється Виконавцем з обов’язковою відміткою відділу технічного контролю Виконавця та 173 ВП МОУ.

5.17. Після кінцевого приймання послуг, 173 ВП МО України оформляє та надає Замовнику посвідчення (додаток 5 до Договору) в цілому по завершенню надання послуг за Договором, за етапи, або кожного окремого Виробу, яким підтверджується відповідність наданих Виконавцем послуг вимогам пункту 2.1.

У випадках необхідності відвантаження Виробів без урахування п. 5.16 Договору, Замовник повідомляє про це Виконавця та 173 ВП МО України. Порядок передачі Виробів узгоджується Сторонами шляхом оформлення відповідного рішення (листа).

5.18. Приймання наданих послуг Замовником здійснюється на підставі наданих Виконавцем:

актів приймання-передачі Виробів представнику Замовника (додаток 3 до Договору);

посвідчення (додаток 5 до Договору) видане 173 ВП МОУ, про приймання наданих послуг (в цілому по завершенню надання послуг за Договором, за етапи, або кожного окремого Виробу);

підписаного Виконавцем Протоколу погодження договірної (фактичної) ціни надання послуг з поточного ремонту Виробів (додаток 2 до Договору).

За результатом приймання наданих послуг складається Акт приймання наданих послуг з ремонту Виробів (додаток 4 до Договору).

Акт приймання наданих послуг (додаток 4 до Договору) підписується уповноваженими особами Замовника та Виконавця та затверджується Замовником та Виконавцем не пізніше 5 робочих днів.

Зобов’язання Виконавця по наданню послуг за Договором вважаються виконаними в повному обсязі після підписання та затвердження Акту приймання наданих послуг (додаток 4 до Договору).

5.19. Датою виконання зобов’язань Замовником є дата повного розрахунку з Виконавцем згідно умов даного Договору зі складанням Акту звіряння розрахунків, що є підтвердженням того, що сторони не мають претензій одна до одної.

5.20. Виконавець гарантує:

збереження Виробів та інших матеріальних цінностей на період надання послуг, без додаткової оплати;

відповідність наданих за Договором послуг умовам Договору та визначених у пункті 2.1. Технічним умовам;

справну роботу Виробів протягом 2 років з дня виконання ремонту (технічного приймання військовим представництвом), гарантійне напрацювання – 100 м/год. у межах гарантійного терміну експлуатації за умови дотримання правил експлуатації;

проведення пломбування основних агрегатів пломбами підприємства Виконавця та 173 ВП МОУ;

усунення несправностей відремонтованих Виробів протягом гарантійного терміну, які виникли з вини Виконавця.

5.21. Початок гарантійного терміну обчислюється з дня підписання представником Замовника Акту приймання-передачі Виробів (додаток 3 до Договору).

5.22. Гарантійний термін збільшується на час перебування Виробів в гарантійному ремонті чи обслуговуванні. Зазначений час обчислюється від дня отримання Виконавцем письмового повідомлення про виникнення протягом гарантійного терміну експлуатації несправностей Виробів.

Гарантійний строк експлуатації Виробів – починається з дати оформлення приймально-здавальних документів (акту приймання-передачі Виробів та акту приймання наданих послуг).

5.23. Несправності Виробів, що виникли протягом гарантійного терміну їх експлуатації, усуваються Виконавцем в місці дислокації Виробів. При необхідності доставки Виробів, яка потребує гарантійного ремонту на підприємстві Виконавця, їх транспортування на підприємство та у зворотному напрямку здійснюється за рахунок Виконавця.

5.24. У разі виникнення несправностей Виробів, що знаходиться на зберіганні у представника Замовника, Виконавець зобов’язаний протягом
4 діб після отримання письмового повідомлення представника Замовника направити уповноваженого представника Виконавця для роботи в комісії з перевірки технічного стану Виробів, їх ремонту та складання Рекламаційного акту.

5.25. У разі неприбуття уповноваженої особи Виконавця (представника Виконавця) до представника Замовника протягом 4 діб після отримання повідомлення або згоди Виконавця на складання Рекламаційного акту без уповноваженої особи Виконавця (представника Виконавця), представник Замовника складає Рекламаційний акт в односторонньому порядку.

5.26. Виконавець на підставі Рекламаційного акту зобов’язаний усунути несправність за свій рахунок і своїми засобами, якщо несправність виникла не внаслідок неправильної експлуатації Виробів, у термін що не перевищує 30 діб з дня отримання Виконавцем затвердженого рекламаційного акту.

5.27. При веденні рекламаційної роботи Сторони керуються вимогами чинного законодавства з цього питання та ГОСТ В 15.703-78.

5.28. Виконавець виступає єдиним відповідачем при виникненні претензій з питань порушення прав інтелектуальної власності.

5.29. При виконанні Договору Сторони зобов’язані дотримуватись вимог чинного законодавства щодо обмеження доступу до інформації, яка містить державну таємницю.

5.30. Поставка Виробів в ремонт до Виконавця здійснюється представниками Замовника протягом 20 діб після підписання Договору.

Прийом-передача комплектуючих до Виробів здійснюється Сторонами згідно накладної, в якій вказується кількість та якість переданої продукції.

 6.ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

 Замовник зобов’язаний:

 • Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги;
 • Забезпечити передавання Виробів та комплектуючих до Виробів для проведення ремонту, їх приймання після його проведення згідно з актом приймання-передавання Виробів;
 • Зменшувати обсяг закупівлі послуг та загальну ціну Договору залежно від реального фінансування видатків та відсутності ремонтопридатного ремонтного фонду, відповідно п. 3.3 Договору. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до Договору згідно пунктів 11.1 – 11.4.;
 • Забезпечити супроводження даного Договору, вирішення організаційних питань пов’язаних з виконанням умов Договору.
 • Забезпечувати своєчасне оформлення документів (нарядів, актів).
 • Замовник має право:
 • Ініціювати дострокове розірвання цього Договору у разі невиконання зобов’язань Виконавцем;
 • Контролювати надання послуг у строки встановлені цим Договором;
 • Повернути рахунки Виконавцю без здійснення оплати у випадках зазначених у пункті 4.3 Договору.

6.3.    Виконавець зобов’язаний:

 • Забезпечити надання послуг у терміни згідно з Календарним планом надання послуг (додаток 1 до Договору), якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору.
 • Нести всі ризики та витрати під час надання послуг, забезпечити збереження Виробів та усунення несправностей у разі оформлення рекламаційного акту.
 • Нести всі витрати щодо перевірки якості наданих послуг.
 • Повідомити Замовника про готовність до здавання Виробів у строк не більше трьох робочих днів до завершення надання послуг.
 • Забезпечити своєчасне надання звітних документів, що підтверджують факт надання послуг на суму отриманої попередньої оплати.
 • Виконавець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримати плату за надані послуги.

6.4.2. На дострокове надання послуг з ремонту Виробів за письмовим погодженням Замовника.

 • Сторони користуються іншими правами і обов’язками, передбаченими чинним законодавством.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 Сторони беруть на себе зобов’язання неухильно виконувати всі умови цього Договору. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.

Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

За порушення терміну виконання зобов’язання з Виконавця стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7 (сім) відсотків вказаної вартості;

 у випадку неповернення попередньої оплати (її частини) або ненадання в зазначений термін звітних документів, що підтверджують факт виконання послуг, Виконавець сплачує штрафні санкції в розмірі однієї облікової ставки Національного банку України від суми невикористаних коштів.

Сторони домовились, що погоджений розмір збитків, а також неустойки, які підлягають відшкодуванню Замовником за несвоєчасність грошових розрахунків не може бути більшим за суму заборгованості, скорегованої на офіційний індекс інфляції за відповідний період (час прострочення).

Відповідно ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України та ч. 6 ст. 231 Господарського кодексу України сторони встановили інший розмір відсотків для Замовника – 3 (три) відсотки.

7.3. Сплата штрафів (пені) не звільняє Сторону, що порушила умови Договору, від їх виконання і відшкодування іншій Стороні завданих внаслідок цього збитків.

7.4. У разі виходу з ладу Виробів, їх вузлів протягом гарантійного терміну служби, вказаному у п. 5.20, з вини Виконавця останній відновлює несправні вироби, їх вузли, агрегати своїми силами та за свій рахунок у найкоротші технічно можливі строки, але не більше тридцяти календарних днів з дня отримання повідомлення про вихід з ладу.

7.5. Відповідно ст. 231 Господарського кодексу України, за порушення зобов’язань щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг) стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів (робіт, послуг). Сплата штрафу не звільняє Виконавця від відновлення несправних Виробів.

Замовник звільняється від відповідальності за несвоєчасну сплату наданих послуг у разі ненадходження коштів на рахунки Замовника на зазначені цілі.

Виконавець несе повну матеріальну відповідальність, визначену законодавством України, за передане йому військове майно до моменту належної передачі його Замовнику.

7.6. Виконавець звільняється від відповідальності за ненадання послуг у разі неможливості Замовника надати Вироби для проведення ремонту.

7.7. У всьому іншому, що не передбачено Договором Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором (контрактом) у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання договору (контракту) та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа,  стихійне тихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

Сторона, що не може виконувати зобов’язання за договором (контрактом) унаслідок дії обставин непереборної  сили,  повинна не пізніше ніж протягом п’яти календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

Доказом виникнення обставин непереборної  сили та строки їх дії є відповідний документ – сертифікат, який видається Торгово-промисловою  палатою України, регіональними промисловими палатами.

У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати договір.

Якщо обставини непереборної сили будуть продовжуватись більше 30 календарних днів,  то кожна із Сторін буде вправі розірвати договір (контракт) повністю чи частково і в такому випадку жодна із Сторін не буде мати права вимагати від іншої відшкодування можливих збитків.

Сторони можуть бути звільнені від відповідальності за часткове  чи повне невиконання обов’язків за договором (контрактом),  якщо доведуть, що невиконання забовʼязань викликано неконтрольованою перешкодою, яка відбулась поза контролем Сторін і виникла після укладання договору  (контракту).

8.2. Продовження строку (терміну) виконання забовʼязань (постачання товару, виконання робіт, надання послуг) можливе у випадку істотної зміни обставин, які впливають на можливість виконання своїх обов’язків за договором (контрактом) у разі, якщо вони змінились на стільки, що якби Сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір (контракт), або уклали б його на інших умовах. У разі істотної зміни обставин, якими Сторони керувались при укладанні договору (контракту) він може бути змінений або розірваний за згодою Сторін.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

У разі, якщо Сторони не дійдуть згоди у вирішенні спірного питання, встановленим порядком оформлюється та пред’являється претензія/претензії. У випадку повного або часткового відхилення претензії, спірне питання розглядається в судовому порядку.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його двома Сторонами і діє до 31 грудня 20__ року, а з питань розрахунків – до повного виконанням Сторонами фінансових зобов’язань по цьому Договору.

Закінчення строків Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення його умов, які мали місце під час дії Договору.

Умовами припинення (розірвання) Договору є:

1) взаємна домовленість Сторін;

2) продовження строку дії обставин непереборної сили більш як 90 днів;

3) закінчення терміну Договору;

4) рішення суду;

5) інші визначені законодавством умови.

11. ІНШІ УМОВИ

 

Зміни і доповнення до Договору здійснюються у письмовій формі.

Дійсними та обов’язковими для Сторін визнаються зміни та доповнення, що вносяться ними у Договір за взаємною згодою та з урахуванням пункту 11.4 Договору.

Під взаємною згодою Сторін щодо змін чи доповнення Договору вважаються підписані Сторонами додаткові угоди, які після їх підписання є невід’ємною частиною Договору.

Про зміну адреси або розрахункових реквізитів Сторони зобов’язані негайно, не пізніше трьох календарних днів, сповістити одна одну. При листуванні за Договором в обов’язковому порядку зазначається номер, під яким він зареєстрований у Замовника.

Сторони, підписуючи цей Договір, повідомлені про їх права, передбачені ст. 8 Закону України “Про захист персональних даних”, про включення їх персональних даних, зазначених у преамбулі Договору, до баз персональних даних Сторін Договору виключно з метою його виконання.

З моменту підписання даного Договору всі попередні переговори та листування, які суперечать змісту даного Договору, втрачають силу.

Жодна зі Сторін не може передати свої права за даним Договором третій Стороні без письмової згоди другої Сторони, оформленої належним чином.

У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

Сторони домовилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору та послуг, які надаються за цим Договором є конфіденційними і не можуть передаватися третій
стороні без попередньої згоди іншої Сторони, крім випадків, коли така передача пов’язана з отриманням офіційних дозволів, документів для виконання умов Договору, або сплати податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Цей Договір укладається українською мовою і підписується у 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу: 1-й – Замовнику,

2-й – Виконавцю.

12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

 

Невід’ємною частиною Договору є такі додатки:

 • Календарний план надання послуг з ремонту Виробів, №______т, прим. №____, в одному примірнику, таємно – на 1 арк.
 • Протокол погодження договірної (фактичної) ціни надання послуг з ремонту Виробів (зразок), не таємно – на 1 арк.
 • Акт прийому-передачі Виробів (зразок), не таємно – на 1 арк.
 • Акт приймання наданих послуг з ремонту Виробів (зразок), не таємно – на 1 арк.
 • Посвідчення на приймання наданих послуг з ремонту Виробів (зразок), не таємно – на 1 арк.
 • Специфікація надання послуг, не таємно – на 1 арк.

 

13. МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

“Замовник” “ВИКОНАВЕЦЬ”

 

 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
УкрЮрDOC.