Коллективный договор

   Схвалено на загальних зборах

трудового колективу

__.__.201_ року

протокол № __

 

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

між адміністрацією та трудовим колективом ДП «Топор»

на 2020 – 2022 р.р.

 

 

 

ЗМІСТ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ……………………………………………………..…3

ІІ. СЛУЖБОВА ДІЯЛЬНІСТЬ……………………………………………………….4

ІІІ. ГАРАНТІЇ РОБІТНИКАМ ТА СЛУЖБОВЦЯМ

У РАЗІ ЗМІНИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ШТАТНОЇ СТРУКТУРИ,

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ……………………………………………………6

ІV. ОПЛАТА  ПРАЦІ………………………………………………………………..7

РОБОЧИЙ ЧАС. ЧАС ВІДПОЧИНКУ………………………………………….8

VІ. УМОВИ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ………………………………………………10

VІІ. СОЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ ТА ГАРАНТІЇ. ОРГАНІЗАЦІЯ

ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ РОБІТНИКІВ……………………………12

VІІІ. ПИТАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ……………………………………………………13

ІХ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ……………………………………………………14

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………..1

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Мета укладення колективного договору.

Договір укладений з метою регулювання службових, виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, посилення соціального захисту трудового колективу вільнонайманих працівників ДП «Топор» (далі – працівники) і включає зобов’язання сторін, що її уклали, щодо створення умов для підвищення ефективності службової і виробничої діяльності частини, реалізації на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників.

Сторони договору та їх повноваження.

1.1. Договір укладено між  директором ДП «Топор» Сидоренко сидором Сидоровичем та трудовим колективом Державного підприємства «Топор» в особі представника трудового колективу слюсаря – сантехника обслуговуючого складу матеріально – технічного забезпечення Петренко Петра Петровича (обраного на загальних зборах трудового колективу від 18.10.2019 року протокол № 5).

1.2. Директор ДП «Топор» має повноваження, визначені чинним законодавством  на ведення колективних переговорів, укладення колективного договору і виконання зобов’язань сторони роботодавця, визначених цим договором.

1.3. Представник трудового колективу має повноваження, визначені чинним законодавством на ведення колективних переговорів, укладення колективного договору і виконання зобов’язань трудовим колективом, визначених цим договором (представляти трудовий колектив в колективних переговорах про умови, режим, оплату і охорону праці, про відпочинок та встановлення інших соціально-економічних гарантій).

1.4. Визначені у договорі заходи сторони будуть здійснювати на основі партнерських відношень, поваги, загальної довіри, взаєморозуміння та відвертості.

Сфера дії договору.

1.5. Дія цього договору розповсюджується на всіх працівників ДП «Топор».

1.6. Положення, передбачені договором, є обов’язковими для сторін, що його уклали.

1.7. Жодна із сторін протягом дії договору не може в односторонньому порядку призупиняти виконання прийнятих зобов’язань за договором. Невід’ємною частиною договору є додатки до нього.

Термін дії колективного договору та набуття його чинності.

1.8. Договір укладено на 3 ( три ) роки з 2020 року до 2022 року, він набирає чинності з 1 січня 2020 року і діє до укладання нового договору.

1.9. Укладенню колективного договору передують колективні переговори. Будь-яка із сторін не раніш як за три місяці до закінчення строку дії колективного договору, письмово повідомляє іншу сторону про початок переговорів. Друга сторона протягом семи днів повинна розпочати переговори. Порядок ведення переговорів з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору визначається сторонами і оформляється відповідним протоколом. ст. 10 Закону України «Про колективні договори і угоди».

1.10. Роботодавець зобов’язується ознайомлювати працівників з колективним договором при прийнятті на роботу під особистий підпис.

1.11. Договір зберігає чинність у разі зміни складу, структури, найменування ДП «Топор» від імені якої укладено цей договір;

1.12. У разі реорганізації ДП «Топор», цей договір зберігає свою чинність протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін;

1.13. У разі зміни директора ДП «Топор», чинність договору зберігається протягом строку його дії, але не більше одного року, протягом якого сторони зобов’язані розпочати переговори про укладення нового чи зміну або доповнення цього договору;

1.14. У разі ліквідації ДП «Топор», цей договір діє протягом строку проведення ліквідації та після створення нового підрозділу в 3-х місячний термін укладається новий договір, після реєстрації вказаного підрозділу, та надається на відповідну реєстрацію до реєструючого органу.

Порядок внесення змін та доповнень до договору.

1.16. Зміни і доповнення до договору вносяться тільки за взаємною згодою сторін, і в обов’язковому порядку у зв’язку із змінами чинного законодавства, угод вищого рівня з питань, що є предметом договору.

1.17. Сторона, яка ініціює внесення змін і доповнень до договору, письмово повідомляє іншу сторону про початок проведення переговорів та надсилає свої пропозиції. Друга сторона протягом семи днів повинна розпочати переговори. ст. 10 Закону України «Про колективні договори і угоди».

 ІІ. СЛУЖБОВА ДІЯЛЬНІСТЬ.

Директор ДП «Топор» зобов’язується:

2.1.  Не застосовувати контрактну форму трудового договору, крім випадків, коли сам працівник виявив бажання працювати за контрактом.

2.2. Своєчасно та в повному обсязі забезпечувати працівників матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання службових завдань, створення належних умов праці.

2.3. Розробити та запровадити систему матеріального та морального заохочення працівників для підвищення продуктивності праці, раціонального та бережливого використання обладнання та матеріальних ресурсів.

2.4. Організувати збір та розгляд пропозицій працівників з питань поліпшення роботи ДП «Топор» , інформувати сторону трудового колективу, працівників про результати їх розгляду та вжиті заходи.

2.5. На підставі ст. 147 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) накладати стягнення за порушення трудової дисципліни.

2.6. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:

— догана;

— звільнення.

Розірвання трудового договору з ініціативи директора ДП «Топор» здійснювати на підставі ст. 40 КЗпП України

— за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення;

— за прогул (в тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;

— появи на роботі в нетверезому стані, у стані токсичного або наркотичного сп’яніння;

— за нез’явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і родах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні. За працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;

— поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу (якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу);

— за вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу.

2.7. Наказ про стягнення доводиться до працівників під особистий розпис. Якщо на протязі року на працівника або службовця не буде накладено нового стягнення, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Сторона трудового колективу зобов’язується:

2.8. Сприяти зміцненню трудової та виконавчої дисципліни, підвищенню продуктивності та якості праці.

2.9. У повному обсязі, якісно й вчасно виконувати свої трудові обов’язки, покладені на них трудовим договором.

2.10. Дотримуватися виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, установленого режиму праці, правил й інструкції з охорони праці.

2.11. Додержуватись трудової дисципліни.

2.12. Виконувати встановлені норми праці.

2.13. Дбайливо ставитися до майна роботодавця й інших працівників.

2.14. Створювати й зберігати сприятливий психологічний клімат у колективі, поважати права один одного.

2.15. Проводити роботу з працівниками стосовно раціонального та бережливого використання обладнання, матеріальних ресурсів, збереження майна ДП «Топор».

2.16. Організувати збір та узагальнення пропозицій працівників з питань поліпшення діяльності ДП «Топор», доводити їх до командування ДП «Топор» , інформувати колектив про вжиті заходи.

ІІІ. ГАРАНТІЇ РОБІТНИКАМ ТА СЛУЖБОВЦЯМ У РАЗІ ЗМІНИ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ШТАТНОЇ СТРУКТУРИ,

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ.

 Директор ДП «Топор» зобов’язується:

3.1. Завчасно, за 3 місяця, інформувати сторону трудового колективу у випадках реорганізації, зміни організаційно-штатної структури, ліквідації ДП «Топор» з наданням інформації про сплановані заходи, пов’язані з ними звільнення працівників, причини і строки таких звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватись, ст. 494 КЗпП України.

3.2. Гарантувати додержання прав та інтересів працівників, які звільняються у зв’язку зі зміною організаційно-штатної структури, зокрема щодо: порядку звільнення, виплати вихідної допомоги в розмірі середньомісячної заробітної плати, гарантій працевлаштування, інших пільг і компенсацій.

3.3. При вивільненні працівників дотримуватись вимог законодавства щодо переважного права залишення на роботі та гарантій окремим категоріям працівників, передбачених ст. 42 КЗпП України, попереджати працівника про його звільнення у письмовій формі під розпис не пізніше, ніж за два місяця та за наявності пропонувати працівнику іншу роботу.

3.4. Надавати працівнику, якого офіційно попередили про звільнення у зв’язку із скороченням чисельності або штату, протягом останніх двох місяців роботи один день на тиждень, вільний від роботи з оплатою його розміру середнього заробітку, в зручний для обох сторін час, для вирішення питань власного працевлаштування.

3.5. Не розривати трудовий договір з ініціативи директора ДП «Топор» з працівниками, перед якими не погашена заборгованість із заробітної плати та інших виплат.

3.6. Зберігати протягом одного року за працівниками, вивільненими з ДП «Топор» з підстав, передбачених п.1 ст. 40 КЗпП України, право на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу, у випадку проведення прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації. У разі поворотного прийняття на роботу таких працівників зарахувати весь попередній стаж їх роботи у ДП «Топор» до безперервного і відновлювати для них всі соціально-побутові пільги на рівні, не меншому ніж до звільнення.

3.7. Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений термін, попередивши про це директора ДП «Топор» за 2 тижня, ст. 38 КЗпП України.

3.8. Надавати працівникам ДП «Топор» безоплатні юридичні консультації та необхідну інформацію щодо чинного трудового законодавства, гарантій на працю, соціально-економічних пільг, передбачених законодавством та  колективним договором.

Сторона трудового колективу зобов’язується:

3.9. Представник трудового колективу представляє права та інтереси працівників у відносинах з директором ДП «Топор» у разі зміни організаційно-штатної структури та скороченням штатів.

3.10. Проводити спільно з директором ДП «Топор» консультації з питань масових вивільнень працівників та здійснення заходів щодо недопущення, зменшення обсягів або пом’якшення наслідків таких вивільнень, вносити пропозиції про перенесення строків або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов’язаних з вивільненням працівників.

ІV. ОПЛАТА ПРАЦІ.

4.1. Директор ДП «Топор», зобов’язується забезпечити ефективний контроль за виконанням законодавства про оплату праці з дотриманням положень ст. 24 Закону України «Про оплату праці», гласність умов оплати праці, порядку виплат доплат.

4.2. Посадові оклади, установлені на час прийняття колективного договору і будуть змінюватись відповідно до чинного законодавства України та штатного розкладу.

4.3. Виплачувати працівникам, що виконують місячну норму часу і свої посадові обов’язки, заробітний плату при повному робочому дні в розмірі не нижче рівня мінімальної заробітної плати, установленого чинним законодавством України на 1 січня календарного року.

4.4. Виплачувати доплати і надбавки до посадових окладів робітників та службовців згідно з чинним законодавством, у межах бюджетних асигнувань, згідно «Переліку доплат і надбавок до посадових окладів робітників та службовців» (Додаток № 2), та в порядку, передбаченому «Положення «Про преміювання робітників та службовців ДП «Топор» за основні показники в роботі»» (Додаток № 1).

4.5. Працівникам, які беруть участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах її проведення, а також працівників, які залучаються до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, підвищується на 50 відсотків за фактичний час перебування в районах проведення такої операції (здійснення таких заходів) за наявності підтвердних документів.

4.6. За кожну годину роботи в нічний час (з 22 годин до 6 годин) провадиться доплата в розмірі до 40 % тарифного окладу.

4.7. Працівникам, що проходять навчання, перекваліфікацію, що підвищують свій професійний рівень по напрямку організації, на весь строк навчання зберігається їх середня заробітна плата.

4.8. За весь робочий час, затрачуваний на проходження періодичних медичних оглядів на вимогу директора ДП «Топор», за працівником зберігається середній заробіток.

Вагітні жінки звільняються від роботи зі збереженням середнього заробітку для проходження медичних обстежень, якщо такі обстеження не можуть бути проведені в робочий час. ст. 17 Закону України «Про охорону праці»

4.9. Введення, заміна й перегляд норм праці проводиться директором ДП «Топор» (за узгодженням із Представником трудового колективу) не частіше, ніж раз у рік після реалізації конкретних організаційно-технічних заходів, що забезпечують ритмічність виконання робіт і поліпшення умов праці.

Про введення нових норм праці працівники повинні бути сповіщені не пізніше, ніж за 2 місяця.

4.10. Заробітна плата працівникам виплачується 2 рази на місяць: за першу половину місяця — 15 числа поточного місяця, за другу половину місяця 30 числа .

Директор ДП «Топор» зобов’язується здійснювати контроль за перераховуванням заробітну плату на розрахункові картки .

4.11. Розмір заробітної плати, за першу половину місяця встановлюється з розрахунку фактично відпрацьованого часу праці працівників.

4.12. Заробітна плата за час відпустки виплачується не пізніше чим за 3 дні до початку відпустки.

Представник трудового колективу зобов’язуються:

4.13. Здійснювати контроль за дотриманням на підприємстві законодавства з питань оплати праці, своєчасною виплатою заробітної плати. Представляти і захищати інтереси працівників підприємства у сфері оплати праці.

4.14. Контролювати розподіл та використання коштів фонду оплати праці, вносити обґрунтовані пропозиції щодо підвищення розміру заробітної плати, премій, компенсацій, доплат і надбавок, надання пільг працівникам.

4.15. Аналізувати рівень середньої заробітної плати у військовій частині, в галузі, регіоні, вносити пропозиції щодо удосконалення оплати праці.

  РОБОЧИЙ ЧАС. ЧАС ВІДПОЧИНКУ.

5.1. Режим робочого часу в організації визначається Правилами внутрішнього трудового розпорядку, затвердженими директором ДП «Топор» (додаток № 3).

5.2. Нормальна тривалість робочого часу встановлюється в 40 годин на тиждень.

5.3. Вихідні дні надаються працівникам у суботу, неділю. Працівник може бути залучений до роботи у встановлений для нього день відпочинку тільки у випадку гострої необхідності на підставі наказу (розпорядження) директора ДП «Топор». Робота вихідного дня компенсується відповідно до чинного законодавства.

5.4. Окремі категорії працівників мають право на оплачувані додаткові вихідні дні:

 • донорам, які можна приєднати до чергової відпустки або використовувати протягом року після здачі крові. ст. 124 КЗпП України

5.5. Сторони домовилися, що скорочений робочий час в ДП «Топор»  крім випадків, передбачених законодавством, застосовується для наступних категорій працівників:

для жінок, що мають дітей у віці до 3 років до 5 годин на тиждень;

для одиноких матерій, що мають дітей у віці до 14 років до 5 годин на тиждень.

5.6. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на одну годину для всіх працівників.

5.7. Для відпочинку й харчування працівникам надаються перерви в роботі відповідно до трудового розпорядку.

5.8. Щорічна основна відпустка надається тривалістю не менше як 24 календарних днів. ст. 6 Закону України «Про відпустки».

5.9. Окремим категоріям працівників установлюються наступні додаткові оплачувані відпустки понад основну відпустку:

 • працівникам, за особливі умови праці – (додатка № 6);
 • жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або яка усиновила дитину, матері особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.
 • особі, яка усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, старше трьох років, надається одноразова оплачувана відпустка у зв’язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів — при усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини (якщо усиновлювачами є подружжя — одному з них на їх розсуд). Особа, яка усиновила дитину, має право на відпустку у зв’язку з усиновленням дитини за умови, якщо заява про надання відпустки надійшла не пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини

5.10. Черговість надання відпусток установлюється графіками відпусток, що складаються директором ДП «Топор» з урахуванням думки Представника трудового колективу. Графік відпусток складається не пізніше, ніж за місяць до настання календарного року.

Переважним правом на одержання відпустки в будь-який зручний для них час користуються наступні працівники:

 • особам з інвалідністю;
 • жінкам перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї;
 • жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю;
 • одинокій матері (батьку), які виховують дитину без батька (матері); опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків;
 • дружинам (чоловікам) військовослужбовців;
 • ветеранам праці та особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
 • ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • батькам — вихователям дитячих будинків сімейного типу;
 • в інших випадках, передбачених законодавством.

Директор ДП «Топор» зобов’язується про час початку відпустки повідомити працівника не пізніше, ніж за два тижні до початку відпустки.

5.11. Право на використання щорічної відпустки за перший рік роботи виникає в працівника після закінчення 6 місяців його безперервної роботи у ДП «Топор».

5.12. Дружинам, батькам і дітям, що працюють у військовій частині, надається право на одночасну відпустку.

5.13. За бажанням працівника щорічна відпустка може бути поділена на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

5.14. Надавати робітникам та службовцям додаткові відпустки у зв’язку з навчанням у порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством.

5.15. Надавати робітникам та службовцям соціальні відпустки у порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством.

5.16. Всі працівники ДП «Топор», крім осіб, яким це право надане чинним законодавством, мають право на одержання відпустки за сімейними обставинами без збереження заробітної плати тривалістю не більше 15 днів на рік.

VІ. УМОВИ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ.

Директор ДП «Топор» зобов’язується:

6.1. З метою створення здорових і безпечних умов праці зобов’язується:

— контролювати фінансування з охорони праці і організовувати проведення медичних оглядів;

— забезпечити виконання комплексних заходів для гарантування встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці, запобігання випадкам травматизму, професійним захворюванням і аваріям (Додаток № 6). Фінансування профілактичних заходів з охорони  праці, передбачати згідно вимог чинного законодавства;

— при прийнятті на роботу ознайомлювати, під розпис, працівника з умовами праці та наявністю на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, їхнім можливим впливом на здоров’я, а також із правами та пільгами за роботу в таких умовах;

— забороняється укладання трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком протипоказана запропонована робота за станом здоров’я;

— забезпечити систематичне проведення інструктажу (навчання) працівників з питань охорони праці, протипожежної охорони та електробезпеки;

— роботодавець зобов’язаний організувати комплектування та утримання засобів індивідуального захисту відповідно до нормативних актів про охорону праці;

— раз на півріччя проводити аналіз стану захворювання працюючих і вживати заходів для усунення причин, які призводять до захворювань;

— забезпечити належне утримання та фінансування (відповідно до кошторису) сектору медичного забезпечення ДП «Топор» , гарантувати працівникам належний рівень медичного обслуговування та лікування;

— забезпечити своєчасну підготовку необхідних документів про відшкодування працівникам збитків, нанесених ушкодженням здоров’я при виконанні своїх обов’язків відповідно до чинного законодавства;

— усі працівники підлягають обов’язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків і професійних захворювань;

— страхування працівників здійснюється в порядку і на умовах, що визначаються законодавством.

6.2. Проводити за встановленими графіками навчання, інструктаж та перевірку знань з охорони праці працівників (додаток № 7).

6.3. Забезпечити працюючих безкоштовно по встановленим нормам, спеціальним одягом,  взуттям і іншими засобами індивідуального захисту (Додаток № 8).

6.4. Забезпечити видачу мила працівникам по встановленим нормам (Додаток № 9).

6.5. За рахунок коштів ДП «Топор»  здійснювати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, відповідно до чинного законодавства України. ст. 17 Закону України «Про охорону праці».

Забезпечити виконання рекомендацій і висновків медичної комісії за результатами огляду працівників.

При своєчасному проходженні працівником періодичного медичного огляду, зберігати за ним середній заробіток на встановлений час проходження медогляду.

Не допускати до роботи працівників, які без поважних причин ухиляються від проходження обов’язкового медичного огляду.

6.6. Зберігати середню заробітну плату за працівником на період припинення роботи, якщо створилась виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я, або працівників, які його оточують, і навколишнього середовища. Факт наявності такої ситуації підтверджується спеціалістом з охорони праці підприємства з участю представника трудового колективу, а в разі виникнення конфлікту — відповідним державним органом нагляду за охороною праці за участю представника трудового колективу.

6.7. Не залучати жінок (без попередньої згоди) до важких робіт і робіт із шкідливими або небезпечними умовами праці та в нічні зміни. Не залучати жінок до підіймання і переміщення речей, вага яких перевищує встановлені для них граничні норми відповідно до наказів Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.93 №256 та від 10.12.93 №241.

Працівники ДП «Топор» зобов’язуються:

6.8. Вивчати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правил експлуатації машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва.

6.9. Застосовувати засоби індивідуального захисту у випадках, передбачених правилами техніки безпеки праці.

6.10. Проходити у встановленому порядку та в строки попередній і періодичні медичні огляди.

6.11. Своєчасно інформувати відповідну посадову особу про виникнення небезпечних та аварійних ситуацій на робочому місці, дільниці, в структурному підрозділі. Особисто вживати посильних заходів щодо їх запобігання та усунення.

6.12. Дбайливо та раціонально використовувати майно ДП «Топор» , не допускати його пошкодження чи знищення.

6.13. Дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території ДП «Топор».

 6.14. Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

VІІ. СОЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ ТА ГАРАНТІЇ. ОРГАНІЗАЦІЯ

ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ РОБІТНИКІВ.

Директор ДП «Топор» зобов’язується:

7.1. Надавати працівникам, які навчаються у навчальних закладах без відриву від виробництва, всі пільги, передбачені законодавством.

7.2. Надавати працівникам вільний час для проходження медичних оглядів різних видів, отримання медичної допомоги, відвідування державних органів для вирішення виниклих житлово-побутових проблем без утримування коштів із заробітної плати або інших необґрунтованих санкцій. У випадках, коли такий час у зв’язку із службовою необхідністю не може бути наданий, за взаємною згодою, надавати його у іншій день.

7.3. Організувати проведення культурно-масових, фізкультурних і оздоровчих заходів для працівників ДП «Топор» та членів їх сімей.

7.4. Ознайомлювати членів трудового колективу з новими нормативними актами з питань соціального страхування та пенсійного забезпечення, надавати консультативну й методичну допомогу з питань соціального захисту.

7.5. Забезпечувати у військовій частині рівні права та можливості жінок і чоловіків (ст. 18 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»). Обов’язки з гендерних питань покладається на одного із заступників директора ДП «Топор».

7.6. Забезпечувати соціальні гарантії мобілізованим відповідно за  статтею 40 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» встановлено, що гарантії правового і соціального захисту громадян України, які  виконують конституційний обов’язок щодо захисту Вітчизни, забезпечуються відповідно до законів України «Про Збройні Сили України», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та іншими законами.

7.7. Надавати пільги працівникам, які є учасниками бойових дій, ветеранами ВВВ (згідно Закону України «Про статус ветеранів війні, гарантії їх соціального захисту»).

7.8. Надавати матеріальну допомогу робітникам та службовцям, згідно Постанови КМУ № 1298 від 30.08.2002 року, в тому числі (на оздоровлення) у сумі ні більш ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

VІІІ. ПИТАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

Директор ДП «Топор» зобов’язується:

8.1. Завчасно, не менш чим за три місяці, представляти представникам трудового колективу проекти наказів про скорочення чисельності й штату працівників, плани-графіки вивільнення працівників з розбивкою по місяцях, список посад, що скорочуються, і працівників, перелік вакансій, передбачувані варіанти працевлаштування.

8.2. Працівникові, що вивільняється, пропонуються робочі місця відповідно до його професії, спеціальності, кваліфікації, а при їхній відсутності всі інші вакантні робочі місця, наявні у військовій частині.

8.3. При припиненні трудового договору з підстав:

— відмови працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з військовою частиною, а також відмова від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці; змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання ДП «Топор»  скорочення чисельності або штату працівників; виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а так само в разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов’язків вимагає доступу до державної таємниці; поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку;

— призов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, крім випадків, коли за працівником зберігаються місце роботи, посада відповідно до частин третьої та четвертої ст. 119 КЗпП України — у розмірі двох мінімальних заробітних плат;

— внаслідок порушення директором ДП «Топор» законодавства про працю, колективного чи трудового договору (ст. ст. 38 і 39 КЗпП України) — у розмірі тримісячного середнього заробітку;

Представник трудового колективу зобов’язується:

8.4. Здійснювати контроль за виконанням законодавчих та нормативних актів з питань зайнятості працівників, використанням і завантаженням робочих місць. Не надавати згоди на вивільнення працівників у разі порушення директором ДП «Топор» вимог законодавства про працю та зайнятість.

8.5. Проводити спільно з директором ДП «Топор» консультації з питань масових вивільнень працівників та здійснення заходів щодо недопущення, зменшення обсягів або пом’якшення наслідків таких вивільнень. Вносити пропозиції про перенесення строків або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов’язаних з вивільненням працівників.

8.6. Доводити до працівників інформацію щодо планування проведення у ДП «Топор» скорочення робочих місць, вивільнення працівників та здійснюваних заходів щодо недопущення або зменшення негативних соціальних наслідків таких дій.

ІХ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

9.1. З метою забезпечення реалізації положень цього договору сторони зобов’язуються контролювати дотримання колективного договору і виконання передбачених ним зобов’язань 2 рази на рік.

9.2. Директор ДП «Топор» забезпечує ознайомлення з колективним договором працівників ДП «Топор» в 5 денний строк з моменту його підписання, а всіх знову прийнятих працівників знайомить із колективним договором безпосередньо при прийманні на роботу.

9.3. У випадках несвоєчасного виконання або невиконання зобов’язань однією із сторін – аналізувати причини і приймати заходи для забезпечення їх реалізації.

9.4. За невиконання колективного договору й порушення його умов сторони договору несуть відповідальність відповідно до законодавства.

9.5. Контроль за виконанням Договору здійснювати двусторонньою комісією представників сторін, надалі – «робоча комісія» (Додаток № 10). При здійсненні контролю всі посадові особи повинні надавати необхідну інформацію про виявленні порушень виконання Договору зацікавлена в їх усуненні сторона, письмово інформує іншу сторону про порушення. У тижневий термін має бути проведено взаємні консультації і прийнято рішення робочої комісії;

9.6. Колективний договір складено та підписано у 3-х примірниках, які мають рівну юридичну силу та зберігається у директора ДП «Топор», голови трудового колективу ДП «топор» та  реєструючому органі.

 

Колективний договір підписали:

Директор ДП «Топор»                                                                    С.С. Сидоренко

«___» _________ 20__

від трудового колективу

Голова трудового колективу ДП «Топор»                                   П.П. Петренко

«___» грудня 20__

Додаток 1

до Колективного Договору

№______ від_____ 201_

 ПОЛОЖЕННЯ

Про преміювання робітників та службовців ДП «Топор» за основні показники в роботі

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Це положення вводиться в дію на підставі постанов Кабінету Міністрів України № 1298 від 30.08.2002 року «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та № 167 від 09.03.1995 року «Про питання оплати праці окремих категорій працівників (не військовослужбовців) Збройних Сил та інших військових формувань України, наказу Міністра внутрішніх справу України від 13.07.2016 року № 656 «Про затвердження Умов оплати праці, розмірів посадових окладів та схем тарифних розрядів працівників установ, що належать до сфери управління МВС», з метою посилення матеріальної зацікавленості робітників та службовців ДП «Топор»  в підвищенні якості праці, якісному виконанні своїх функціональних обов’язків, яка сприяє зміцненню боєздатності військ і військової дисципліни, збереженню матеріальних ресурсів.

 • Директор ДП «Топор» має право преміювати робітників та службовців ДП «Топор» відповідно до їх особистого внеску у загальні результати роботи.
 • Преміювання робітників та службовців ДП «Топор» здійснюється в межах затвердженого фонду оплати праці.
 1. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ПРЕМІЙ
  • Виплата премій здійснюється щомісячно, за результатами роботи за місяць, під час виплати заробітної плати за поточний місяць, при наявності фінансових можливостей ДП «Топор» в межах фонду оплати праці за розрахунковий період. У разі недостатності фонду оплати праці, виплата премії зменшується або скасовується повністю.
  • Розмір премій встановлюється відповідно особистого внеску кожного робітника та службовця в загальні результати роботи частини. Пропозиції про призначення премії визначаються директором підрозділу (начальником служби) у рапорті за місяць за кожного робітника або службовця окремо. Рішення про виплату премій, зменшення її розміру або позбавлення у повному розмірі оформляється наказом директора ДП «Топор» .
  • Премія нараховується на посадовий оклад з урахуванням підвищень, надбавок та доплат передбачених чинним законодавством за фактично відпрацьований час.
  • За роботу в святкові дні та надурочний час премії нараховуються на одинарний оклад.
  • При суміщенні посад премія нараховується також на доплату за суміщення посад.
  • Премія виплачується з того дня, з якого вони стали до виконання обов’язків за посадами, і до дня звільнення від виконання обов’язків за посадами.
  • Працівникам, які сумлінно виконують свої обов’язки, можуть виплачуватись додаткові премії з нагоди професійних та загальнодержавних свят.
 2. УМОВИ ПРЕМІЮВАННЯ
  • Загальні умови, за якими можуть преміюватись робітники та службовці ДП «Топор»:
 • дотримання порядку і правил встановлених чинним законодавством України та керівними документами МВС України, наказами та розпорядженнями КНГ України, правилами внутрішнього розпорядку;
 • досягнуті результати у роботі, зміцнення трудової дисципліни;
 • сумлінне ставлення до збереження довіреного їм майна та матеріальних засобів;
 • високий рівень особистої професійної підготовки;
 • належне виконання службових та функціональних обов’язків;
 • успішне виконання окремих особливо важливих завдань командування з питань бойової готовності.
  • Директор ДП «Топор» має право позбавляти премії повністю або частково працівників за:
 • систематичне невиконання без поважних причин своїх обов’язків, покладених на нього колективним договором, функціональними обов’язками або правилами внутрішнього трудового розпорядку;
 • невихід на роботу без поважних причин (у т.ч. відсутність на роботі більш трьох годин впродовж робочого дня);
 • вживання спиртних напоїв у робочий (службовий) час, прибуття на роботу у нетверезому стані або в стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
 • притягнення до адміністративної відповідальності за скоєні правопорушення;
 • порушення правил протипожежної безпеки;
 • порушення правил мір безпеки;
 • порушення передбачених законодавчими і нормативно-правовими актами вимог забезпечення охорони службової таємниці;
 • порушення та упущення, які призвели до пошкодження майна, інших матеріальних збитків, а також завдали шкоди здоров’ю робітників;

— вчинення за місцем роботи розкрадання ( в тому числі дрібного);

 • не тактична поведінка з начальниками;
 • запізнення на роботу без поважних причин.
 1. ПРЕМІЯ НЕ ВИПЛАЧУЄТЬСЯ РОБІТНИКАМ ТА СЛУЖБОВЦЯМ :
 • які звільнюються з роботи за упущення в роботі, за службовою невідповідністю і незадовільний стан трудової дисципліни, у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набув законної сили;
 • у разі скоєння у військовій частині аварій, подій, злочинів, пов’язаних із загибеллю людей з вини робітників під час виконання ними службових обов’язків;
 • вчинення за місцем роботи розкрадання ( в тому числі дрібного);
 • за неякісне виконання своїх службових обов’язків і наявності недоліків в роботі;
 • при порушенні трудової дисципліни і громадського порядку.

Директор ДП «Топор»  

Голова трудового колективу ДП «Топор»   

«___» грудня 20__

 

Додаток 2

до Колективного Договору

№______ від_____ 201_

 

ПЕРЕЛІК

доплат і надбавок до посадових окладів робітників та

службовців ДП «Топор»

 

Назва доплат і

надбавок

Розмір доплат і надбавок, встановлений чинним законодавством
                                                           Робітники          Службовці
За виконання обов’язків тимчасово відсутнього робітників, суміщення професій (посад), за розширення зони обслуговування, збільшення обсягу виконаних робіт, за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання) До 50% посадового окладу (ст.105 КЗпП України, Постанова КМУ № 1298 від 30.08.2002)

 

До 50% посадового окладу (ст.105 КЗпП України, Постанова КМУ № 1298 від 30.08.2002)

 

За роботу у нічний час До 40 % годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку (Постанова КМУ № 1298 від 30.08.2002) До 40 % годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку (Постанова КМУ № 1298 від 30.08.2002)
За роботу у святкові та неробочі дні Працівникам, які одержують місячний оклад, — у розмірі одинарної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота у святковий і неробочий день провадилася у межах місячної норми робочого часу, і в розмірі подвійної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота провадилася понад місячну норму, або на бажання може бути наданий інший день відпочинку (ст.107 КЗпП України) Працівникам, які одержують місячний оклад, — у розмірі одинарної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота у святковий і неробочий день провадилася у межах місячної норми робочого часу, і в розмірі подвійної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота провадилася понад місячну норму, або на бажання може бути наданий інший день відпочинку (ст.107 КЗпП України)
За прибирання санвузлів і роботу з дезінфікуючими засобами До 10% посадового окладу (Постанова КМУ № 1298 від 30.08.2002)  
За класність водію 2-го класу – 10%

1-го класу – 25% установленої тарифної ставки за відпрацьований водієм час (Постанова КМУ № 1298 від 30.08.2002)

 
За підтримання високої бойової готовності   До 50% посадового окладу (Постанова КМУ № 167 від 09.03.1995 року) До 50% посадового окладу (Постанова КМУ № 167 від 09.03.1995 року)

 

Директор ДП «Топор»  

Голова трудового колективу

«___» грудня 20__

 

Додаток 3

до Колективного Договору

№______ від_____ 201_

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку ДП «Топор»

        

1.Загальні положення:                                                             

         1.1. Ці Правила розроблені відповідно до вимог чинного законодавства. 1.2. Правила регулюють трудові відносини між командуванням ДП «Топор»  і працівниками, сприяють зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, зміцненню трудової і виконавчої дисципліни, раціональному використанню робочого часу.

         1.3. Питання, пов’язані із застосуванням цих Правил, вирішуються керівництвом у межах наданих йому прав, а у випадках, передбачених чинним законодавством України і цими Правилами.

1.4. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.

 1. Порядок прийняття на роботу i звільнення працівників

2.1 Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної праці шляхом укладення трудового договору з директором ДП «Топор» , якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін.

2.2. При прийнятті на роботу працівники мають подати:

— заяву про прийняття на роботу;

— паспорт;

— трудову книжку, оформлену уJ встановленому порядку;

— звільнені з лав Збройних Сил України подають військовий квиток;

— довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру;

          — при прийнятті на роботу, яка вимагає спеціальних знань, диплом або інший документ про здобуту освіту або професійну підготовку в навчальних закладах різних рівнів акредитації, що відповідають вимогам та встановленої форми законодавства.

Прийняття на роботу без подання зазначених документів не допускається.

При прийнятті на роботу забороняється вимагати документи, подання яких не передбачено законодавством, а також відомості про реєстрацію.

Прийняття на роботу оформляється наказом директораДП «Топор» , що оголошується працівнику під розпис.

У наказі має бути зазначено найменування роботи (посади) відповідно до Класифікатора професій, умови оплати праці та інші істотні умови трудового договору.

При прийнятті на роботу працівник зобов’язаний ознайомитись із правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Фактичне допущення працівника до роботи директором ДП «Топор»  або з його відома іншою посадовою особою вважається укладенням трудового договору незалежно від того, чи було прийняття на роботу оформлено належним чином.

2.3. На всіх працівників, які працюють понад п’ять днів, ведуться трудові книжки. Працівникам, що стають до роботи вперше, трудова книжка оформляється не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу.

2.4. Припинення дії трудового договору може мати місце тільки з підстав, передбачених законами України.

2.5. За ініціативою працівника трудові відносини припиняються згідно зі ст. ст. 38,39 КЗпП України.

2.6. Припинення дії трудового договору за ініціативою роботодавця  може мати місце з підстав, передбачених статтями ст. ст. 40, 41 КЗпП України.

2.7. Дію трудового договору може бути припинено також за умов, передбачених п. п. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7 1, 7 2,8 ст. 36 КЗпП України.

2.8. У день звільнення директор ДП «Топор»   повинен видати працівникові копію наказу про звільнення, трудову книжку та виплатити всі належні йому від ДП «Топор»  суми.

 1. Робочий час та час відпочинку на виробництві

3.1. Відповідно до ст. 50 КЗпП України нормальна тривалість робочого часу встановлена 40 годин на тиждень.

3.2. Для окремих категорій працівників встановлюється скорочена тривалість робочого часу (ст. 51 КЗпП України).

3.3. У ДП «Топор» встановлюється п’ятиденний робочий тиждень i такий розпорядок роботи:

Початок робочого дня о 08.30

Обідня перерва – 13.00-13.48

Кінець робочого дня:

 • понеділок, вівторок, середа, четвер – о 17.30;
 • п’ятниця – о 16.30.

У військовій частині встановлюються такі дні щотижневого відпочинку:

— субота;

— неділя.

3.4. При прийнятті працівника на роботу, а також під час дії трудового договору за угодою сторін може встановлюватися неповний робочий час із визначенням тривалості роботи, її розпорядку та оплатою пропорційно до відпрацьованого часу.

3.5. За наявності умов, передбачених частиною третьою ст. 32 КЗпП України, директор ДП «Топор» може змінювати режим роботи, встановлювати або скасовувати неповний робочий час, попередивши про це працівників за два місяці.

3.6. Графіками роботи на обліковий період мають бути передбачені дні щотижневого відпочинку. У місячному та інших облікових періодах кількість вихідних днів за графіками роботи (змінності) не повинна бути меншою, ніж кількість повних тижнів цього облікового періоду. Робота у визначені вихідні дні компенсується в порядку, передбаченому законодавством (ст. 72 КЗпП України).

3.7. Підсумований облік робочого часу кожного працівника здійснюється за табелем виходів на роботу та затвердженим графіком роботи (змінності) за обліковий період. Норма робочого часу за обліковий період визначається шляхом множення тривалості робочого дня, встановленої законодавством, на кількість робочих днів, що припадають на обліковий період, за календарем п’ятиденного робочого тижня з рівною тривалістю кожного робочого дня, з урахуванням її скорочення напередодні святкових і неробочих днів. Загальна кількість надурочних годин за обліковий період визначається як різниця між фактично відпрацьованим часом і нормою годин за цей період. При підрахунку нормальної кількості робочих годин облікового періоду виключаються дні, які за графіком або розпорядком роботи припадають на час, упродовж якого працівник відповідно до законодавства був звільнений від виконання трудових обов’язків (відпустка, тимчасова непрацездатність тощо).

3.8. При підсумованому обліку час роботи понад норму робочого часу облікового періоду є надурочним та допускається, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин та оплачується за відрядною системою оплати праці у порядку, передбаченому законодавством. Надурочні всі години, відпрацьовані понад встановлений робочий час в обліковому періоді. ст. ст. 61, 106 КЗпП України.

3.9. Під час виконання роботи поза межами ДП «Топор» (службове відрядження тощо) працівник працює в режимі, загальновстановленому для ДП «Топор» , на яке він відряджений.

3.10. Чергування працівників у ДП «Топор» після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові та неробочі дні проводиться тільки у виняткових випадках. Графік і тривалість чергування затверджуються директором ДП «Топор» за погодженням із представницьким органом. Залучення працівників до чергування провадиться за письмовим наказом (розпорядженням) директора ДП «Топор», в якому зазначаються умови та порядок роботи в дні чергування.

3.11. Жінки, які мають дітей з інвалідністю або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можуть залучатися до чергування у вихідні, святкові та неробочі дні без їх письмової згоди.

3.12. Залучення працівників до надурочних робіт дозволяється лише у випадках і в порядку, передбачених законодавством.

3.13. Вихід працівників на роботу в неробочий час, вихідні, святкові та неробочі дні здійснюється в порядку, встановленому директором ДП «Топор» чи за його дорученням відповідною службою.

3.14. Усі працівники, які перебувають у трудових відносинах з ДП «Топор», мають право на щорічну відпустку, тривалість якої встановлюється законодавством. На час відпустки за працівником зберігається місце роботи і середня заробітна плата.

3.15. Черговість надання щорічних відпусток визначається графіками, які в термін до 31 грудня затверджуються директором ДП «Топор» за погодженням з представницьким органом і під розпис доводяться до відома всіх працівників. При складанні графіків враховуються інтереси військової служби, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.

3.17. Період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується з працівником і з директором ДП «Топор». Графік є обов’язковим для сторін трудового договору. Перенесення відпусток на інший час може мати місце лише у випадках, передбачених законодавством та за згодою сторін. ст. 80 КЗпП України.

 1. Основні обов’язки працівника та директора ДП «Топор»

4.1. Працівник зобов’язаний:

— працювати чесно й сумлінно;

— своєчасно, до початку роботи, прибути на робоче місце та приготуватися до виконання трудових обов’язків;

— почати роботу відповідно до діючого режиму робочого дня;

— бути на робочому місці впродовж всього робочого часу за винятком перерв на відпочинок та харчування;

— виконувати своєчасно та в повному обсязі робочі завдання (функціональні обов’язки), забезпечувати належну якість виконуваних робіт;

— виконувати розпорядження директора ДП «Топор»;

— виконувати обов’язки, покладені на нього трудовим договором;

— дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями, користуватися виданими спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту та запобіжними пристроями;

— вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальну роботу  і негайно повідомляти про подію керівництво;

— дотримуватися чистоти й порядку на робочому місці та на території ДП «Топор» ;

— дотримуватися правил ділового етикету у взаєминах з іншими працівниками;

— дбайливе ставлення до майна роботодавця;

— нерозголошення державної та іншої захищеної законом інформації;

— відшкодування шкоди, заподіяної майну роботодавця винними діями під час виконання трудових обов’язків;

— повідомлення роботодавця про причини відсутності на роботі.

4.2. Директор ДП «Топор» зобов’язаний:

— ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;

— забезпечити працівникові робоче місце та надати роботу за умовами трудового договору;

— ознайомити працівника з його робочим завданням;

— забезпечити робоче місце відповідними матеріальними та енергетичними ресурсами, інструментом і приладдям, а працівника –– спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту відповідно до нормативно-правових актів;

— організовувати своєчасне проведення інструктажу працівника щодо вимог охорони праці, протипожежної безпеки та інших правил безпеки проведення робіт;

— вживати необхідних заходів для профілактики виробничого травматизму, професійних та інших захворювань працівників;

— видавати заробітну плату у встановлені законодавством та колективним договором терміни;

— забезпечувати своєчасний поточний та капітальний ремонт обладнання на робочих місцях;

— контролювати дотримання працівниками трудової дисципліни;

— організовувати облік робочого часу і табелювання працівників;

— надавати працівникам можливості та створювати умови для підвищення їх кваліфікації, освіти;

— дотримуватися вимог законодавства про працю під час вирішення соціально-трудових питань ;

— створювати умови для відпочинку працівників.

 1. Права працівника та директора ДП «Топор»

5.1. Працівник має право:

— вимагати від директора ДП «Топор» своєчасного забезпечення його роботою згідно з професією та кваліфікацією відповідно до укладеного трудового договору;

— на належні, безпечні та здорові умови праці;

— вимагати від директора ДП «Топор» надання відповідно до чинних норм спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального захисту, лікувально-профілактичного харчування тощо;

— на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом, колективним договором;

— на своєчасне одержання винагороди за працю;

— оскаржувати неправомірні дії посадових осіб, які дають йому завдання, що їх він не в змозі виконати через не створення умов для виконання, або роботу, що не відповідає його професії та кваліфікації, або покладають на нього обов’язки, не передбачені трудовим договором;

— оскаржувати дисциплінарне стягнення в порядку, встановленому чинним законодавством;

— звертатися до керівництва з пропозиціями щодо поліпшення організації праці;

5.2. Кожному працівникові гарантується право знати свої права та обов’язки. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права та обов’язки працівників, доводяться до їх відома в установленому порядку.

5.3. ДиректорДП «Топор» має право:

— вимагати від працівника дотримання положень Правил та вживати необхідних заходів щодо притягнення порушників трудової дисципліни до відповідальності (матеріальної);

— вживати відповідних заходів для морального та матеріального заохочення за сумлінне дотримання вимог цих Правил.

 1. Відповідальність працівників за порушення Правил

6.1. Працівник несе відповідальність за порушення трудової, технологічної та виробничої дисципліни, у тому числі за:

— невиконання або неналежне виконання з власної вини покладених на нього трудових обов’язків, визначених трудовим договором, колективним договором та цими Правилами;

— прогул (у тому числі відсутність на роботі більше 3 годин протягом робочого дня) без поважних причин;

— нез’явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і родах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні. (за працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності);

— появу на роботі у нетверезому стані або стані наркотичного (токсичного) сп’яніння;

— розпивання спиртних напоїв на робочому місці;

— вчинення за місцем роботи розкрадання (у т. ч. дрібного) майна ДП «Топор» .

6.2. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:

— догана;

— звільнення.

6.3. Для застосування дисциплінарного стягнення директор ДП «Топор» повинен зажадати від працівника письмового пояснення проступку. Відмова працівника надати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення. Порядок накладення дисциплінарного стягнення визначається законодавством про працю.

6.4. Повне або часткове позбавлення премії, зменшення або скасування доплат, винагород та інших заохочувальних виплат може провадитися незалежно від дисциплінарного стягнення на умовах, визначених колективним договором (положенням про оплату праці та преміювання).

Протягом строку дисциплінарного стягнення до працівника не застосовуються заходи заохочення, передбачені пунктом 7.1 Правил.

 1. Заохочення за успіхи в роботі

7.1. За зразкове виконання обов’язків, встановлених трудовим договором, ініціативу, тривалу і бездоганну роботу, значні трудові досягнення застосовуються такі заходи заохочення:

— оголошення подяки;

— грошова премія;

— нагородження цінним подарунком;

            — нагородження грамотами, іншими відзнаками.

За особливі трудові досягнення директор ДП «Топор» разом з виборним органом трудового колективу ДП «Топор» можуть порушити клопотання щодо представлення працівників до державних нагород.

7.2. Директор ДП «Топор» видає наказ (розпорядження) про заохочення і доводить його до відома колективу. Відомості про заохочення заносяться до трудової книжки працівника.

 ДиректорДП «Топор»  

Голова трудового колективу

«___» грудня 20__

 

 Додаток 4

до Колективного Договору

№______ від_____ 201_

РОЗПОРЯДОК ДНЯ

ДП «Топор»

з/п

Заходи дня Початок Кінець
1. Робочий день для робітників та службовців, понеділок — четвер 08.30 17.30
2. Робочий день для робітників та службовців, п’ятниця 08.30 16.30
3. Обід 13.00 13.48
4. Перевірка приміщень та здача їх під охорону оперативному черговому, помічнику оперативного чергового 17.15 17.30
ПРИМІТКИ :
1. Кінець робочого дня для робітників та службовців напередодні святкових та неробочих днів (у відповідності ст. ст. 53, 73 КЗпП України)  

 скорочено на 1 год.
2. Вихідні дні для робітників та службовців субота — неділя
3. Прийом по особистим питанням:    
— у директорачастини: щопонеділка 10.00 12.00
— у першого заступника директорачастини — начальника штабу: щовівторка 10.00 12.00
— у заступника директорачастини: щоп’ятниці 10.00 12.00
— у заступника директорачастини з виховної роботи: щовівторка 10.00 12.00
— у заступника директорачастини з громадської безпеки: щопонеділка 10.00 12.00
— у заступника директорачастини з озброєння — начальника технічної частини – щочетверга 10.00 12.00
— у заступника директорачастини з тилу – начальника тилу: щосереди 10.00 12.00
— у голови  трудового коллективу: щоп’ятниці 14.00 16.00

ДиректорДП «Топор»  

Голова трудового колективу ДП «Топор

«___» грудня 20__

 

Додаток 5

до Колективного Договору

№______ від_____ 201_

 СПИСОК

посад ДП «Топор» перебування на яких, працівнику надається право на додаткову відпустку

з/п

Посада Щорічна

відпустка

Додаткова

відпустка

Всього
1 Працівники, які у своїй роботі застосовують персональний комп’ютер 24 4 28
2 Кухар 24 4 28
3 Водій  автомобіля,  у тому  числі спеціального (крім пожежного), вантажністю:         від 1,5 до 3 тонн 24 4 28
4 Водій  автомобіля,  у тому  числі спеціального (крім пожежного), вантажністю:         3 тонни та більше 24 7 31
5 Пекар 24 7 31
6 Слюсар — сантехнік 24 4 28
7 Машиніст холодильних установок 24 4 28
8 Прибиральник службових приміщень 24 4 28

 ДиректорДП «Топор»  

Голова трудового колективу ДП «Топор

 

Додаток 6

до Колективного Договору

№______ від_____ 201_

 КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ

щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та праці виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій

 

 

з/п

 

   Назва заходів

(робіт)

Вартість робіт

(грн.)

 

Ефективність заходів

 

Строк виконання

 

Відмітка за виконання

план факт планується досягнуто
1 2 3 4 5 6 7 8
 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

4

 

Забезпечення нормального температурного режиму

 

Забезпечення нормального

режиму освітлення

 

Закупка миючих засобів та мила

 

 

Закупівля спецодягу, ЗІЗ

 

10000

 

 

 

 

1800

 

 

 

 

3000

 

 

 

8000

   

100%

 

 

 

 

100%

 

 

 

 

100%

 

 

 

100%

   

постійно

 

 

 

 

постійно

 

 

 

 

кожен місяць

 

 

1 раз на півроку

 

ЗНТ

 

 

 

ЗНТ

 

 

 

З НТ

 

 

ЗНТ

 

ДиректорДП «Топор»  

Голова трудового колективу ДП «Топор»   

 

Додаток 7

до Колективного Договору

№______ від_____ 201_

 ПЛАН

проведення інструктажів для запобігання випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій

 

№ зп Найменування заходів Термін

виконання

 

Відповідальний

 

1. Організація та розробка планів заходів та інструкцій по забезпеченню безпеки при проведенні занять, навчань та  робіт. Постійно  

(ОП та ПБ)

2. Проведення при участі всього особового складу інструктажів по заходам безпеки. 1 раз на півріччя Директор

 

3. Проведення вступного інструктажу по заходам безпеки. При прийомі на роботу  

 

(ОП та ПБ)

4. Проведення первинного інструктажу по заходам безпеки. Під час навчання за посадою Керівник

навчання

5. Проведення повторного інструктажу по заходам безпеки. 1 раз на півріччя Директор

 

6. Проведення цільового інструктажу по заходам безпеки. Перед початком робіт Керівник робіт
7. Проведення інструктажів та занять по наданню першої медичної допомоги 1 раз на півріччя Начальник медичної частини
8. Забезпечення робітників засобами індивідуального захисту при проведенні господарчих робіт Постійно Керівник робіт
9. Проведення інструктажів по роботі з електро – технічним обладнанням Перед початком робіт Керівник робіт
10. Проводити ревізію обладнання — освітлення та вентиляції Протягом року  

(ОП та ПБ)

11. Підтримання температури на робочих місця не нижче 180С Постійно НТ

 

 

ДиректорДП «Топор»  

Голова трудового колективу ДП «Топор»   

 

Додаток 8

до Колективного Договору

№______ від_____ 201_

 

 ПЕРЕЛІК

професій та посад працівників ДП «Топор», яким видається безкоштовно спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту

 

з/п

Професія та посада Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту Строк носіння в місяцях
1. Завідувач сховища Фартух прорезиновий з нагрудником 6
Рукавиці комбіновані 3
2. Машиніст холодильних установок Перчатки резінові Чергові до ізносу
Респиратор Чергові до ізносу
3. Слюсар-сантехнік Костюм брезентовий черговий
Рукавиці брезентові 3
Чоботи резинові 12
4. Електромонтер Напівкомбінезон х/б 12
Рукавиці діелетричні чергові
Галоші діелетричні чергові
Комбінезон х/б з вогнезахисною пропиткою 12
5. Прибиральниця Перчатки резінові Чергові до ізносу
Чоботи резинові 12

 

ДиректорДП «Топор»  

Голова трудового колективу ДП «Топор»   

 

Додаток 9

до Колективного Договору

№______ від_____ 201_

 Перелік

професій та посад працівників ДП «Топор», яким видається безкоштовно мило, миючі та знешкоджуючі засоби

 

з/п

Назва виробництв, цехів,

професій і посад

Найменування

миючих та знешкоджуючих засобів

Норма видачі

(на місяць на 1 особу)

1. Кухар, пекар Мило господарське або туалетне 200 гр.
2. Медичні працівники Мило господарське або туалетне 200 гр.
3. Водії, робітники майстерень та складів Мило господарське або туалетне 200 гр.

 

ДиректорДП «Топор»  

Голова трудового колективу ДП «Топор»

 

 

Додаток 10

до Колективного Договору

№______ від_____ 201_

СКЛАД

двохсторонньої комісії для підведення підсумків виконання Договору, розгляду конфліктних ситуацій і суперечностей по колективному Договору при ДП «Топор»

 

Від ДП «Топор»:

 • Головний бухгалтер Сидоров С.С.
 • Начальник відділення кадрів Іванов І.І.
 • Юрист Скачко С.Л.

Від трудового колективу працівників ДП «Топор»:

 • Бухгалтер Журавльов М.М. — заступник представник трудового колективу;
 •  Старший інспектор відділення кадрів Макар М.М. — член трудового колективу;
 •  Діловод тилу Романов А.А. — член трудового колективу;
 •  Діловод відділення обліку особового складу Антонов Л.М. — член трудового колективу.

 

ДиректорДП «Топор»  

Голова трудового колективу ДП «Топор»   

 

 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
УкрЮрDOC.