Договор по ремонту внешних сетей водоотведения

В данной статье представлен образец двухстороннего договора по ремонту внешних сетей водоотведения за бюджетные деньги.

В договоре одной из сторон выступает государственной предприятие, которое финансируется из государственного бюджета.

Приведенный ниже пример договора, является рабочим документом, который был реализован на практике и прошел проверку финансовой инспекции и казначейской службы. 

ДОГОВІР № _____

м. Київ                                                                                                                  «___» _______20___р.

 

Державне підприємство «УРАН» (надалі Замовник) в особі _________________________________________________, що діє на підставі ______________________________, з одного боку і ________________________________, що діє на підставі ____________________________________, (надалі Виконавець), з іншого боку, далі (сторони), уклали даний договір про наступне:

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується  на свій ризик за завданням Замовника протягом визначеного в Договорі строку з використанням своїх механізмів та матеріалів виконати послуги з поточного ремонту зовнішньої мережі водовідведення на території майнового комплексу Замовника за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Набережна, 94, згідно з термінологією ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» (код за ДК 021:2015- 45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт).

1.2. Перелік послуг, обсяги, передбачені дефектним актом та вартість послуг визначаються кошторисною документацією, що є невід’ємною частиною цього Договору, розробленою у встановленому законодавством порядку згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

1.3. Закупівля послуг здійснюється за кошти Державного бюджету України по коду програмної класифікації видатків 1003020 «Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії України » за КЕКВ 2240.

ІІ. СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Строки виконання послуг за цим Договором встановлюються  по 15.09.20__ року.

2.2. Перегляд строків виконання послуг, обумовлених Договором, може здійснюватися у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили необхідність продовження строків, у тому числі виникнення обставин непереборної сили, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення вартості послуг, визначеної у цьому Договорі. Рішення про перегляд строків оформляється додатковою угодою з обґрунтуванням обставин.

2.3. Датою закінчення послуг за Договором вважається дата їх прийняття Замовником, що засвідчується підписанням акту приймання виконаних послуг по формі КБ-2.

 ІІІ. ЦІНА  ДОГОВОРУ

3.1. Вартість  послуг за Договором визначається Договірною ціною та складає ____________ грн. (______________________) без ПДВ/з ПДВ.

3.2. Договірна ціна може зменшуватись при погодженні з Замовником у разі зменшення обсягів послуг.

3.3. Якщо фактична вартість закінчених послуг, перевищує ціну, яка визначена пунктом 3.1. Договору, всі пов’язані з цим витрати несе Виконавець.

3.4. За наявності обставин, що зумовлюють необхідність уточнення договірної ціни, Виконавець подає відповідні обґрунтування та розрахунки Замовнику, який не пізніше 5-ти днів з дня одержання зобов’язаний розглянути їх та при необхідності, запросити від Виконавця додаткову інформацію, ухвалити або відхилити пропозицію і повідомити про це Виконавця. Виконання Виконавцем додаткових об’ємів чи видів послуг без їх попереднього узгодження у встановленому порядку із Замовником не допускається і відповідно оплаті не підлягає.

3.5. Ціна договору є тверда.

ІV.  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник зобов’язаний :

4.1.1. Сприяти Виконавцю у виконанні послуг, передбачених Договором.

4.1.2. Забезпечити своєчасну оплату виконаних послуг на умовах, визначених цим Договором (за наявності бюджетного фінансування).

4.1.3. Прийняти в порядку, встановленому Договором, надані послуги.

4.1.4. За умови належного виконання послуг, підписати акти виконаних послуг  (форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних послуг (форма КБ-3) протягом 3-х (трьох) робочих днів після їх отримання від Виконавця. У разі відмови від підписання актів виконаних послуг письмово інформувати Виконавця про причини не підписання актів.

4.1.5. Протягом 5-ти робочих днів інформувати Виконавця  про виявлені недоліки в послузі.

4.2. Замовник  має право:

4.2.1. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Виконавця,  контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання послуг.

4.2.2. У разі невиконання зобов’язань Замовник має  право відмовитись в односторонньому порядку від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Виконавець своєчасно не розпочав послуги або виконує їх повільно (з порушенням графіку понад 2 тижні) і закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим.

4.2.3. Безперешкодно, у будь-який час, здійснювати контроль за ходом виконання послуг, відповідністю якості, обсягів і вартості виконуваних послуг проектно-кошторисній документації та вимогам нормативних документів та відповідністю матеріалів, конструкцій, виробів, технічним вимогам, нормативним документам і при виявленні недоліків, вимагати їх негайного усунення або зупинення послуг.

4.2.4. Здійснювати контроль за виконанням послуг та якістю матеріалів, призначивши для цього відповідальну особу або експерта, в тому числі за участі спеціалізованих організацій, які залучаються Замовником на договірних засадах.

4.2.5. При виявленні неякісного виконання послуг, матеріалів сповістити про це Виконавця для складання Акту про неналежну якість послуг.

4.2.6. Вимагати безоплатного усунення недоліків, що виникли внаслідок порушень припущених Виконавцем. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Виконавцем, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни.

4.2.7. Відмовитися від прийняття закінчених послуг (об’єкта) у разі виявлення недоліків та відхилення від проектної документації, технічних вимог обумовлених Договором, які виключають можливість (його) використання відповідно до мети, зазначеній у проектній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Виконавцем, Замовником, або третьою особою.

4.2.8. Вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Виконавцем умов Договору.

4.2.9. Замовник також має інші права передбачені цим Договором та діючим законодавством.

4.3. Виконавець зобов’язаний:

4.3.1. Розробити кошторисну документацію на виконання послуг Об’єкта,  виконувати всі послуги обумовлені Договором у відповідності із затвердженою проектно-кошторисною документацією, технічними вимогами, будівельними нормами і правилами та забезпечити завершення послуг і передачу згідно акту, в терміни вказані в п.2.1. Договору.

4.3.2. Передати Замовнику, після завершення послуг у порядку, передбаченому законодавством, ДБН та Договором, відповідну документацію та закінчені послуги (об’єкт).

4.3.3. Своєчасно забезпечувати об’єкт будівельними матеріалами, дотримуючись визначених термінів виконання послуг. Усі матеріали, що застосовуються при виконанні послуг, повинні бути сертифікованими і відповідати діючим нормативним вимогам.

4.3.4. Своєчасно усувати допущені дефекти і недоліки послуг.

4.3.5. Під час виконання послуг та після їх закінчення забезпечити прибирання території (об’єкта) від сміття та залишків матеріалів, що утворилися в процесі виконання послуг.

4.3.6. Звільнити будівельний майданчик (об’єкт) після завершення послуг (очистити від сміття, техніки, механізмів, матеріалів, тимчасових споруд тощо) протягом 3-ох робочих днів після завершення послуг з відновленням благоустрою території.

4.3.7. Забезпечувати дотримання законодавства з охорони праці, протипожежних заходів, безпечних умов при проведенні послуг та улаштування огорож у разі необхідності.

4.3.8. Забезпечувати повне, якісне і своєчасне ведення документації, передбаченої будівельними нормами і правилами та відповідної виконавчої документації щодо виконання послуг.

4.3.9. Складати та передавати уповноваженому представнику Замовника Акти приймання виконаних послуг (форма КБ-2В) та Довідки про вартість виконаних послуг (форма КБ-3) попередньо погоджені та підписані особою що здійснює контроль за ходом виконання послуг на Об’єкті.

4.3.10. Залучати для виконання послуг інженерно-технічний персонал та послугників в необхідній кількості та відповідної кваліфікації і забезпечувати дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників, а також проведення відповідного їх інструктажу.

4.3.11. Завчасно у письмовій формі інформувати Замовника про можливе сповільнення або призупинення виконання послуг з незалежних від нього обставин (не менш ніж за 3 дні).

4.3.12. Одержати встановлені законом дозволи на виконання окремих видів послуг.

4.3.13. Забезпечити страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження об’єкта.

4.3.14. Гарантувати якість закінчених послуг згідно умов Договору у визначеному обсязі та встановлені строки.

4.3.15. Виконувати інші зобов’язання, передбачені договором та діючим законодавством.

4.4. Виконавець має право:

4.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані послуги на умовах визначених цим Договором.

4.4.2. На дострокове виконання послуг за письмовим погодженням Замовника та за умови дотримання вимог щодо якості послуг.

4.4.3. Виконавець також має інші права передбачені цим Договором та діючим законодавством.

 V. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИКОНАНІ ПОСЛУГИ

5.1. Оплата Замовником виконаних послуг здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати підписання сторонами відповідних актів виконаних послуг(форма КБ-2В).

5.2 Оплата Замовником виконаних Виконавцем Послуг проводиться в національній валюті України шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

5.3. Замовник має право не приймати неналежним чином оформлені документи від Виконавця. У цьому випадку вся відповідальність за можливе порушення термінів виконання послуг, несвоєчасну їх оплату та інші негативні наслідки, пов’язані з подальшим порушенням Сторонами своїх зобов’язань і обов’язків за договором лягає на Виконавця.

5.4. Якщо при прийманні Послуг, будуть виявлені недоліки, що виникли з вини Виконавця (в т.ч. в частині кількості, якості і норми витрат матеріалів), сторонами оформляється дефектний акт. Дефектний акт складається Замовником, який вказує перелік недоліків у виконаній послузі і терміни її усунення. Виконавець зобов’язаний протягом трьох днів, з моменту отримання дефектного акту підписати його і направити Замовнику. Сторони визначили, що не підписання, не направлення або несвоєчасне направлення Виконавцем дефектного акту прирівнюється до безумовної згоди Виконавця з вмістом дефектного акту, складеним Замовником.

5.5. У разі не усунення Виконавцем в обумовлені терміни дефектів, Замовник має право в односторонньому порядку притягнути для цього третіх осіб з компенсацією витрат за рахунок Виконавця, у тому числі шляхом утримання сум витрат, понесених ним у зв’язку з виконанням послуг третіми особами, з сум, що підлягають оплаті Виконавцю за виконані послуги та поставлені матеріали.

5.6. Виконавець зобов’язаний перерахувати грошові кошти, зайво отримані від Замовника, на поточний рахунок Замовника негайно, але не пізніше трьох банківських днів з моменту отримання відповідної вимоги Замовника.

VІ. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕННИХ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ)

6.1. Виконавець гарантує якість виконаних послуг протягом 1 року після здачі об’єкта. Гарантія якості послуги поширюється на все, що становить результат послуги.

6.2. Початком гарантійних строків вважається день підписання акта про приймання-передачу закінчених послуг (Об’єкта).

6.3. У разі виявлення Замовником протягом гарантійних строків недоліків (дефектів) у закінчених послугах і змонтованих конструкціях, він повідомляє про них Виконавця протягом 10–ти календарних днів з моменту їх виявлення і запрошує його для складання відповідного акту із визначенням порядку і строків усунення виявлених недоліків (дефектів).

6.4. Виконавець зобов’язаний за свої кошти та своїми силами усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку та в терміни визначені актом про їх усунення.

6.5. У разі відмови Виконавця усунути виявлені недоліки (дефекти) Замовник має право звернутися до суду, або усунути їх своїми силами чи то із залученням третіх осіб. У такому разі Виконавець зобов’язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов’язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки.

6.6. Якщо між Замовником і Виконавцем виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведено незалежну експертизу.

 VІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1.За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. Сплата неустойки не звільняє Сторони від виконання прийнятих на себе зобов’язань в натурі.

7.2. У разі:

7.2.1.порушення Виконавцем термінів виконання послуг, а також термінів усунення виявлених дефектів виконання послуг/послуг Виконавець сплачує Замовнику неустойку в розмірі 10 % від договірної вартості невиконаних послуг/послуг (з урахуванням ПДВ), визначеної п.3.1. даного Договору;

7.2.2.передачі Виконавцем третім особам повністю або частково своїх прав і / або обов’язків за цим Договором без попередньої письмової згоди з Замовником, Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі 50% від договірної вартості послуг/послуг (з урахуванням ПДВ) певної п.3.1. даного Договору.

7.2.3.неналежного (неякісного) виконання Послуг, Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі 8 % від вартості неякісно виконаних послуг. Виконавець зобов’язаний за свій рахунок усунути виявлені дефекти виконання Послуг у встановлений строк.

7.3.Суми неустойки, а також шкоди, що підлягає відшкодуванню, сплачуються Виконавцем Замовнику протягом 10 робочих днів з моменту пред’явлення відповідної обґрунтованої вимоги Замовника.

 VІІІ. ПОРЯДОК   ВИРІШЕННЯ   СПОРІВ

8.1.Усі спори або розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором або в зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2.У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів, вони підлягають розгляданню в господарському суді у встановленому законодавством порядку.

 ІХ. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання та діє до 31.12.20__року, але в будь-якому випадку до виконання Сторонами фінансових зобов’язань за Договором у повному обсязі.

9.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

9.3. Зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

9.4. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору.

9.5. Цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

9.6. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору.

 Х. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

10.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися  при тлумаченні умов цього Договору.

10.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.

10.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

10.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

10.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

10.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, — по одному для кожної із Сторін.

 ХІ. ОСОБЛИВІ УМОВИ.

11.1. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, — не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, газу та електричної енергії;

покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;

зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування — пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;

зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 ЗУ «Про закупівлі».

11.2. Зміна умов Договору або внесення доповнень до нього можливе лише за взаємною згодою сторін.

11.3. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору мають юридичну силу лише в тому випадку, коли вони оформлені письмово шляхом укладання додаткової угоди та підписані обома сторонами.

 ХII. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ і ПІДПИСИ СТОРІН та ПЕЧАТКИ

 

 

«Замовник»

 

 

«Виконавець»

 

 

 

 

 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
УкрЮрDOC.