Договор о закупке товаров

В данном посте представлен пример двухстороннего договора о закупке товаров за бюджетные деньги.

В договоре одной из сторон выступает государственной предприятие, которое финансируется из государственного бюджета.

Приведенный ниже образец договора, является рабочим документом, который был реализован на практике и прошел проверку финансовой инспекции и казначейской службы. 

ДОГОВІР № ___

про закупівлю товарів

м. Київ                                                                                                                ___.___.20__ року

Державне підприємство «БАСТІОН»  в особі директора Сидоренко Сидора Сидоровича, що діє на підставі Статуту підприємства (далі – Покупець), з однієї сторони та фізична особа-підприємець Вовк Василь Васильович, який діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25.01.2019 № 3 123 000 0000 012345   (далі – Продавець), з іншої сторони (разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона), уклали цей договір про наступне (далі – Договір):

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом договору є код ДК 021:2015 – 44310000-6Вироби з дроту (Сітка 2.5х2.5 1.5х10) (надалі – товар), котрий Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю, а Покупець зобов’язується — прийняти товар та сплатити Продавцю вартість товару у строки та на умовах встановлених даним Договором.

1.2. Продавець зобов’язується здійснити доставку товару до пункту відвантаження, а Покупець зобов’язується прийняти товар, здійснивши його оплату на умовах Договору.

1.3. Найменування (номенклатура, асортимент, необхідні технічні характеристики) товару передбачається у Специфікації, що є Додатком 1 до Договору.

1.4. Закупівля товарів здійснюється за кошти Державного бюджету України по коду програмної класифікації видатків 1003020 «Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії України » за КЕКВ 2210.

1.5. Сторони погодили, що обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені Покупцем залежно від зміни обсягів фактичного бюджетного фінансування видатків Покупця, відповідно до показників кошторису Покупця. Про зміну обсягу закупівлі товару Покупець повідомляє Продавця шляхом надсилання на його адресу або вручення уповноваженому представнику Продавця відповідного письмового повідомлення.

 2.  ЯКІСТЬ ТОВАРУ ТА ЇЇ ГАРАНТІЇ

2.1. Продавець повинен передати у власність Покупця товар, якість якого повинна відповідати державним стандартам та/або технічним умовам, що підтверджується сертифікатами відповідності, декларацією виробника, протоколами досліджень продукції, тощо. Належним чином засвідчені копії документів про якість товару надаються Продавцем Покупцю в момент поставки товару.

2.2. Покупець має право вимагати від Продавця додаткові документи про якість товару, в разі якщо обов’язковість їх наявності встановлена законодавством України, чинним на момент поставки товару.

2.3. Не надання Продавцем документів про якість товару надає Покупцю право відмовитись від прийняття товару та розірвати Договір в односторонньому порядку, без відшкодування будь-яких збитків (шкоди, упущеної вигоди, тощо) Продавцеві. В такому випадку Договір буде вважатися припиненим з вини Продавця через 10 днів після надсилання повідомлення про розірвання Договору.

2.4. Договором встановлюється строк, що становить один рік протягом якого Продавець гарантує якість товару. Гарантійний строк починається з моменту передачі товару покупцеві.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Сума Договору становить 4900,00 ( чотири тисячі дев’ятсот грн. 00 коп.) грн. без ПДВ.

3.2. Ціна за одиницю товару та сума товару за Договором, визначені з урахуванням витрат Продавця на пакування, маркування, доставку товару (завантаження, розвантаження, занесення, складання), сплату митних тарифів, транспортних витрат до місця поставки, податків і зборів, та інших витрат.

3.3. Ціна Договору може бути змінена за згодою Сторін шляхом внесенням змін до Договору та укладення додаткової угоди до Договору за результатами переговорів Сторін.

3.4. Ціна цього Договору може бути зменшена залежно від зміни обсягів фактичного бюджетного фінансування Покупця та в інших випадках передбачених чинним законодавством.

 4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Розрахунки проводяться шляхом безготівкової оплати Покупцем вартості товару протягом 10 робочих днів з моменту його отримання на підставі видаткової накладної (згідно статті 49 Бюджетного кодексу України) за умови наявності бюджетного фінансування відповідних видатків на рахунку Покупця.

4.2. У випадку відсутності на розрахунковому рахунку Покупця бюджетного фінансування призначеного на  оплату товару,  Покупець  проводить оплату поставленого товару протягом 10 (десяти) робочих днів з дня надходження бюджетного фінансування відповідних видатків на рахунок Покупця.

 5. ПОСТАВКА ТА ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ

5.1. Продавець зобов’язаний здійснити поставку товару Покупцеві за Договором у повному обсязі до 5 жовтня 20__ року.

5.2. Доставка товару здійснюється в пункті відвантаження за адресою: 03214, Київська обл., м. Київ, пр. Суворова, 187. Дата та час прийняття товару доводиться Продавцем довідома Покупця не менш ніж за 3 (три) робочі дні до дати відвантаження.

5.3 Поставка товару здійснюється транспортом Продавця партіями, в асортименті та в кількості узгодженими Сторонами у накладній та товаророзпорядчих документах.

5.4. Прийняття-передача товару здійснюється за кількістю згідно накладної та товаророзпорядчих документів, за якістю — згідно із документами якості та іншою технічною документацією.

5.5. У разі невідповідності товару, який передається Продавцем, за асортиментом, кількістю або якістю, Покупець має право не приймати товар та вимагати його заміни або повернення коштів оплачених за товар. Про неприйняття та/або повернення товару Сторонами складається відповідний Акт. У разі відмови однієї з Сторін від підписання Акту, останній складається Стороною в односторонньому порядку і протягом 3 (трьох) робочих днів надсилається за місцезнаходженням іншої Сторони.

5.6. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження товару переходить до Покупця з моменту передання йому товару на підставі товаророзпорядчих документів.

5.7. Перехід права власності на товар відбувається з моменту прийняття Покупцем товару, що засвідчується підписом уповноваженої особи Покупця у товаророзпорядчих документах.

5.8. Додаткові вимоги та гарантії щодо якості товару, його упаковки і маркування:

5.8.1. Товар, який відвантажується, підлягає обов’язковому контролю представником Покупця.

5.8.2. Прийняття товару здійснюється Покупцем в присутності представника Продавця в пункті відвантаження.

5.9. Покупець має право відкласти прийняття товару, до моменту поки Продавець не надасть всі необхідні документи, зокрема ті, що підтверджують якість товару.

5.10. В разі виявлення прихованих недоліків товару після його прийняття, Покупець протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виявлення недоліків, повідомляє про вказане Продавця.

5.11. За вибором Покупця, Продавець зобов’язаний замінити неякісний товар на товар належної якості або повернути кошти за недовідвантажений чи неякісний товар протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання відповідної вимоги Покупця.

5.12. Не виконання Продавцем зобов’язань визначених п. 5.11 Договору надає Покупцю право відмовитись від Договору в односторонньому порядку, без відшкодування будь-яких збитків (шкоди, упущеної вигоди) Покупцю. В такому випадку Договір буде вважатися припиненим з вини Продавця через 10 днів після направлення повідомлення про розірвання Договору.

 6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Продавець зобов’язаний:

6.1.1. Передати товар, визначений Договором, у власність Покупця у повній комплектації і разом з усіма документами, необхідними для прийняття товару на умовах цього договору, а саме:

а) рахунок – фактуру на відвантажений товар (у двох примірниках);

б) накладну на відвантажений товар (у двох примірниках);

6.1.2. Вимагати від Покупця оплату товару, або відмовитись від Договору, якщо

Покупець відмовився прийняти та оплатити товар.

6.1.3. Нести всі витрати щодо перевірки якості та кількості товару.

6.2. Продавець  має право:

6.2.1. Вимагати своєчасної оплати наданого Покупцю товару.

6.3. Покупець  зобов’язаний:

6.3.1. Забезпечити прийняття товару, на умовах Договору.

6.3.2. Сплатити Продавцеві повну вартість переданого товару, в порядку та строки, визначені Договором.

6.4. Покупець  має право:

6.4.1. Вимагати від Продавця своєчасного та повного виконання ним обов’язків за Договором.

 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Уразі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.

7.2.  У разі не виконання або несвоєчасного виконання зобов’язань при закупівлі товарів за державні кошти:

7.2.1 За порушення умов Договору щодо якості (комплектності) товарів Продавець сплачує Покупцеві штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів.

7.2.2. За порушення строків виконання зобов’язання Продавець сплачує Покупцеві пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7 (семи) відсотків вказаної вартості.

7.3. Незалежно від сплати штрафу, пені Сторона, що порушила умови Договору, відшкодовує іншій Стороні завдані в результаті цього збитки без урахування розміру штрафу, пені.

7.4. Сплата штрафу, пені і відшкодування збитків, завданих неналежним виконанням обов’язків, не звільняють Сторони від виконання зобов’язань за Договором в натурі, крім випадків, передбачених законодавством.

 8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання сталося внаслідок обставин непереборної сили (далі — форс-мажорних обставин).

8.2. Під форс-мажорними обставинами розуміються зовнішні та надзвичайні обставини, які не існували під час укладення Договору, виникли незалежно від волі Сторін, про виникнення яких Сторони не могли знати та дії яких Сторони не могли перешкодити за допомогою засобів та заходів, застосування яких у конкретній ситуації справедливо було б вимагати та очікувати від будь-якої із Сторін.

Під форс-мажорними обставинами визнаються такі обставини непереборної сили як пожежі, землетруси, війни, воєнні дії, окупації, терористичні акти, блокади, епідемії, страйки, повені, інші стихійні лиха, які перешкоджають виконанню Сторонами своїх зобов’язань.

8.3. Сторона, яка потрапила під дію форс-мажорних обставин та виявилася внаслідок цього неспроможною виконувати зобов’язання за Договором, зобов’язана не пізніше ніж за 3 (три) календарні дні з моменту їх виникнення, в письмовій формі проінформувати про це іншу Сторону. Несвоєчасне інформування про форс-мажорні обставини позбавляє відповідну Сторону права посилатися на ці обставини.

8.4. Підтвердженням наявності форс-мажорних обставин є довідка, видана компетентним органом за місцезнаходженням Сторони або визнання вказаних обставин актами державних органів або органів місцевого самоврядування України, яка була піддана дії обставин непереборної сили, або іншого компетентного органу. При виникненні форс-мажорних обставин строки/терміни виконання зобов’язань за Договором відкладаються на час, протягом якого форс-мажорні обставини діють.

8.5. У разі, коли дія форс-мажорних обставин триває більш як 60 (шістдесят) календарних днів підряд, кожна із Сторін має право на розірвання Договору в односторонньому порядку і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, якщо вона повідомить про це іншу Сторону не пізніш як за 30 (тридцять) календарних днів до моменту розірвання.

8.6. Якщо Сторони не виявили бажання розірвати Договір у зв`язку з виникненням форс-мажорних обставин, після закінчення дії форс-мажорних обставин відлік строків/термінів виконання зобов`язань за цим Договором продовжується на строк дії форс-мажорних обставин.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів, консультацій та пред’явлення претензій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

9.3. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору i не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Договір набирає чинності і вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 20__ року, але в будь-якому випадку до виконання Сторонами фінансових зобов’язань за Договором у повному обсязі.

10.2. Договір складений у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

10.3. Договір може бути змінено та доповнено за згодою Сторін, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

10.4. Порядок внесення змін, доповнень до Договору, розірвання Договору чи інше припинення зобов’язань за Договором здійснюється шляхом проведення переговорів, які оформлюються в письмовій формі шляхом укладанням додаткової угоди, за виключенням випадків передбачених Договором.

10.5. Розірвання Договору в односторонньому порядку не допускається, крім випадків передбачених даним Договором.

10.6. У випадку дострокового розірвання Договору, Продавець зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дати розірвання Договору, повернути в повному обсязі Покупцю кошти сплачені за повернутий Покупцем товар.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Усі зміни і доповнення до Договору оформлюються додатковою угодою, яка підписується Сторонами і має однакову юридичну силу.

11.2. Всі зміни та доповнення Договору є невід’ємною частиною Договору і набирають чинності з моменту їх підписання особами, які безпосередньо уповноважені Сторонами, якщо інше не буде узгоджене Сторонами.

 12.  ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ПОКУПЕЦЬ:

Державне підприємство «Бастіон»

 

03225, Київська обл., м. Київ,

пр. Суворова, 187

р/р UA12344678431800010000007865

Держказначейська служба України, м. Київ

МФО  820123

ЄДРПОУ 12345648

 

ПРОДАВЕЦЬ:

Фізична особа – підприємець Вовк В.В.

 

03576, Київська обл., м. Біла Церква,

вул. Котельніка, буд.18

р/р UA11234567002600705400000123

в АТ КБ «ПриватБанк»

МФО 334529

ІПН 345678998

 

 ПОКУПЕЦЬ
 Директор ДП «Бастіон»

___________________С.С. Сидоренко

м.п.

ПРОДАВЕЦЬ

Фізична особа – підприємець

 

________________ В.В. Вовк

м.п.

 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
УкрЮрDOC.