Трудовой спор? Обращаемся к работодателю с запросом.

Трудовое законодательство Украины гарантирует защиту прав работников от противозаконных действий работодателей. Тем не менее, некоторые руководители пренебрегают требованиями закона и допускают нарушение прав своих подчиненных.

Так, довольно распространенным нарушением КЗоТ со стороны администрации предприятий и руководителей частного бизнеса, является увольнение своих сотрудников без объяснения причин, или такими причинами могут быть формальные обстоятельства, при этом работника даже не ознакамливают с распорядительным документом (приказом или распоряжением) на основании которого этот работник освобождается с занимаемой должности.

В соответствии с положениями трудового законодательства, во время увольнения сотрудника с предприятия, в день увольнения с ним должен быть произведен полный расчет, включая выплаты по задолженности за зарплату, компенсацию за неиспользованные отпуска и прочее. В обязательном порядке сотрудник должен быть ознакомлен под личную подпись с приказом о своем увольнении и ему должна быт возвращена его трудовая книжка, заполненная должным образом.

В противном случае, если работодатель не соблюдает указанные выше требования, то это указывает на нарушение прав и интересов работника и может повлечь за собой судебные тяжбы, которые, очевидно, завершаться в пользу работника, который, в свою очередь, может добиться от «предприятия-обидчика» дополнительных денежных выплат, включая компенсацию за моральный вред и среднемесячный заработок за все время вынужденного прогула.

Ниже приведен пример письменного обращения работника к работодателю, который уволил своего подчиненного в нарушение действующего законодательства. 

Директору ТОВ «Автошкола «РУЛЬ»

Федюку Б.О.

 

СИДОРЕНКА Сидора Сидоровича

м. Київ пр-т Лупіна, буд. 9 к.19

моб. тел. +38(000) 007-77-00

Шановний Богдане Олександровичу!

Між мною, Сидоренко С.С. та ТОВ «Автошкола «РУЛЬ» 22.11.20__ було укладено трудовий договір, згідно якого  я був прийнятий на роботу до очолюваного Вами товариства на посаду інструктора з практичного водіння.

Згідно умов вказаного вище трудового договору я приймався на посаду без випробувального терміну.

Відповідно до п. 2.1. Трудового договору, даний Договір є безстроковим. На підставі Договору виникають трудові відносини між працівником та роботодавцем.

У відповідності до розділу 9 Трудового договору, зміна та доповнення до нього, вносяться тільки за угодою сторін, складеною у письмовій формі. Договір припиняється у відповідності та на підставах, передбачених трудовим законодавством України.

Згідно до вимог  ст.116 КЗпП України при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.

В разі спору про розмір сум, належних працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган в усякому випадку повинен в зазначений у цій статті строк виплатити не оспорювану ним суму.

За відсутності спору про їх розмір згідно зі ст.117 КЗпП підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.

При наявності спору про розміри належних звільненому працівникові сум власник або уповноважений ним орган повинен сплатити зазначене в цій статті відшкодування в тому разі, коли спір вирішено на користь працівника. Якщо спір вирішено на користь працівника частково, то розмір відшкодування за час затримки визначає орган, який виносить рішення по суті спору.

Порядок ведення трудових книжок працівників визначено в Інструкції № 58.

Так, п. 4.1 Інструкції №58 передбачено, що у разі звільнення працівника всі записи про роботу і нагороди, що внесені у трудову книжку за час роботи на цьому підприємстві, засвідчуються підписом керівника  підприємства або спеціально уповноваженою ним особою та печаткою підприємства  або печаткою відділу кадрів.

При цьому для осіб працездатного віку необхідно вказати час, тривалість та місце проходження підвищення кваліфікації, яке пройшов працівник за останні два роки перед звільненням.

Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний видати працівнику його трудову книжку в день звільнення з внесеним до неї записом про звільнення.

При затримці видачі трудової книжки з вини власника або уповноваженого ним органу працівникові сплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу.

Днем звільнення в такому разі вважається день видачі трудової книжки. Про новий день звільнення видається наказ і вноситься запис до  трудової  книжки працівника. Раніше внесений запис про день звільнення визнається недійсним у порядку, встановленому пунктом 2.10 Інструкції №58.

Якщо працівник відсутній на роботі в день звільнення, то власник або уповноважений ним орган в цей  день надсилає йому поштове повідомлення із вказівкою про необхідність отримання трудової книжки. Пересилання трудової книжки поштою з доставкою на зазначену адресу допускається тільки за письмовою згодою працівника (п.4.2 Інструкції № 58).

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 5, 15, 20 Закону України «Про звернення громадян», ст. 116 КЗпП України, —

ПРОШУ:

1. Повідомити про  наявність, на  даний час,  трудових  відносин   між мною, Сидоренко С.С. та ТОВ «Автошкола «РУЛЬ».

2. У разі відсутності трудових відносин, вказати дату та підстави мого звільнення з наданням копії відповідного розпорядчого документу.

3. Провести зі мною повний розрахунок за весь час працевлаштування у ТОВ «Автошкола «РУЛЬ», включаючи суми грошової компенсації за невикористані дні щорічної основної відпустки.

4. Надати відповідь на даний запит у термін не більше одного місяця з дня його надходження на Вашу адресу.

 

«_____» _______20__ року                                                                         __________С.С. Сидоренко

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
УкрЮрDOC.