Договор на разработку проектной документации

В данной статье представлен образец  двухстороннего договора на разработку проектной документации под производство капитального ремонта здания без проведения экспертизы.

В договоре одной из сторон выступает государственной предприятие, которое финансируется из государственного бюджета.

 Приведенный ниже пример договора, является рабочим документом, который был реализован на практике и прошел проверку финансовой инспекции и казначейской службы.ДОГОВІР № ________

 

м. Київ                                                    ______________ 20__ р.

Державне підприємство «КРОК» іменована надалі «ЗАМОВНИК», в особі директора підприємства СИДОРЕНКА Сидора Сидоровича, що діє на підставі Статуту підприємства, з одного боку, та Фізична особа — підприємець Петренко Петро Петрович, надалі «ВИКОНАВЕЦЬ», який діє на підставі виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців від 26.02.2020 №11110000000044555, з іншого боку (разом – Сторони), уклали договір про наступне:

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується виконати за завданням ЗАМОВНИКА, а ЗАМОВНИК зобов’язується прийняти та оплатити наступну роботу: Розробка проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонФт фундаменту будівлі корпус № 1 літ. Ж-2 за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Нагорна, 44 у відповідності з ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 (Код ДК 021:2015-71320000-7 – Послуги з інженерного проектування).

1.2. Результатами робіт за цим Договором є проектно-кошторисна документація.1.3. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується виконати передбачені договором роботи відповідно до затвердженого в установленому порядку кошторису і здати ЗАМОВНИКУ в терміни, встановлені календарним графіком (Додаток № 1).1.4. Роботи виконуються відповідно до затвердженого календарного графіку (Додаток № 1), який є невід’ємною частиною договору.

1.5. Закупівля робіт здійснюється за кошти Державного бюджету України по коду програмної класифікації видатків 1003020 «Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії України » за КЕКВ 3132.

  2. ЦІНА ДОГОВОРУ І УМОВИ ОПЛАТИ.

2.1. Ціна договору становить: 21315,79 грн. (Двадцять одна тисяча триста п’ятнадцять грн. 79 коп.), без ПДВ.

2.2. Ціна договору включає в себе вартість всіх робіт, визначених цим договором відповідно до поданого ВИКОНАВЦЕМ кошторису на підставі технічного завдання, узгодженого з ЗАМОВНИКОМ і підписаного обома Сторонами.

2.3. Розрахунок за виконані роботи буде здійснюватися, на підставі акту здачі-приймання виконаних робіт протягом 10 календарних днів після його підписання.

2.4. ВИКОНАВЕЦЬ визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, готує відповідний Акт здачі-приймання виконаних робіт, і подає його для підписання ЗАМОВНИКУ в 3-денний термін.ЗАМОВНИК зобов’язаний підписати наданий ВИКОНАВЦЕМ Акт, що підтверджує виконані роботи або обґрунтувати причини відмови від їх підписання, протягом 10 календарних днів з моменту отримання.

2.5. Фінансування робіт, зазначених у п. 1.1. Договору, ЗАМОВНИК здійснює згідно з планом фінансування, узгодженого обома сторонами і який є невід’ємною частиною Договору (Додаток №2).

2.6. ЗАМОВНИК має право уточнити план фінансування протягом поточного року у разі внесення змін у строки виконання робіт, а також з урахуванням наявних у нього коштів, обсягів фактично виконаних робіт.2.7. Джерелом фінансування є кошти державного бюджету. 

3. ПОРЯДОК ЗДАЧІ І ПРИЙМАННЯ РОБІТ.

3.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.20__ року, але в будь-якому випадку до виконання Сторонами фінансових зобов’язань за Договором у повному обсязі.

3.2. ЗАМОВНИК надає ВИКОНАВЦЮ технічне завдання і погоджує з ВИКОНАВЦЕМ календарний графік виконання робіт.

3.3. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний розпочати і завершити виконання робіт згідно із затвердженим календарним графіком.

3.4. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний виконати своїми силами і засобами, або із залученням субпідрядника вказаний в технічному завданні обсяг робіт якісно та в строк визначений у календарному графіку (Додаток № 1).За порушення зазначених строків ВИКОНАВЕЦЬ несе відповідальність згідно п.5.4. Договору.

3.5. Календарний графік може бути переглянутий у процесі виконання робіт і по мірі виконання своїх зобов’язань обома сторонами за даним договором.

3.6. ВИКОНАВЕЦЬ несе відповідальність перед ЗАМОВНИКОМ за результат і якість виконаних робіт незалежно від залучення 3-х осіб.

3.7. Після закінчення проведення робіт ВИКОНАВЕЦЬ передає ЗАМОВНИКУ акт здачі-приймання виконаних робіт.

3.8. ЗАМОВНИК зобов’язаний в строк 10 календарних днів затвердити передбачений в п. 3.7. цього договору акт здачі-приймання виконаних робіт. У разі наявності зауважень щодо наданих результатів ЗАМОВНИК має право вимагати від ВИКОНАВЦЯ усунення таких недоліків у 5-ти денний строк і лише після цього в 2-х денний строк підписати акт здачі-приймання виконаних робіт.

4.ДІЯ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ.

4.1. Жодна зі сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за затримку, недопостачання або невиконання зобов’язань за цим договором, обумовлених обставинами, що виникли незалежно від волі і бажання сторін і які не можна передбачити або уникнути, включаючи оголошену або фактичну війну, громадянські заворушення, епідемії, блокаду, ембарго, землетруси, повені, пожежі та інші стихійні лиха.

4.2. Сторона, що не виконує свого зобов’язання, повинна повідомити іншу сторону про перешкоду та її вплив на виконання зобов’язань за договором протягом 10 днів.

4.3. Якщо обставини непереборної сили діють і не припиняються більше трьох місяців поспіль, цей договір може бути розірваний ЗАМОВНИКОМ і ВИКОНАВЦЕМ шляхом направлення повідомлення іншій стороні.

 5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

5.1. Використання ЗАМОВНИКОМ проектно-кошторисної документації, отриманої від ВИКОНАВЦЯ, може здійснюватися тільки за його прямим призначенням.

 5.2. Всі суперечки і розбіжності в ході виконання даного Договору Сторони вирішують шляхом переговорів. У разі, якщо Сторони не дійдуть згоди, спір між ними буде розглядатися в судовому порядку із застосуванням норм досудового врегулювання суперечок.

5.3. У разі невиконання або неналежного виконання умов договору, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов цього договору.

5.4. За несвоєчасне виконання зобов’язань за цим договором, які пов’язані з порушенням термінів, ВИКОНАВЕЦЬ сплачує ЗАМОВНИКУ штраф в розмірі 10% від суми договору за кожен день прострочення порушеного зобов’язання.

5.5. Сплата пені та штрафу не звільняє ВИКОНАВЦЯ від виконання зобов’язань або усунення порушень за даним Договором.

5.6. За здійснення своєї професійної діяльності з порушенням нормативних актів, ВИКОНАВЕЦЬ несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

5.7. Закінчення строку дії договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору повинні бути оформлені в письмовому вигляді, підписані обома сторонами і скріплені печатками.

6.2. ЗАМОВНИК зобов’язаний надати ВИКОНАВЦЮ інформацію (вихідні дані) необхідну для виконання робіт за договором.

6.3. ВИКОНАВЕЦЬ несе персональну відповідальність за наявність ліцензій та інших дозвільних документів, необхідних для надання передбачених Договором робіт, визначених нормами чинного законодавства.

6.4. Цей договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної сторони.

6.5. ВИКОНАВЕЦЬ має статус платника єдиного податку за ставкою в розмірі 5%.

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН: 

ЗАМОВНИК:

Державне підприємство «КРОК»

Юридична адреса: 03412, Україна, Київська обл., м.Ірпінь, пр. Свободи, 189

р/р UA111111720340000001000006111

в Держказначейська служба України м. Київ

МФО 8201111

ЄДРПОУ 11113922

Директор підприємства

_________________________ С.С. Сидоренко

М.П.     (підпис)

ВИКОНАВЕЦЬ:

ФОП ПЕТРЕНКО П.П.

Юридична и почтова адреса: 03465, Україна, м. Київ, вул. 9 Травня, буд.77, кв.43

р/р UA01234290000026009001010108

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 111422

ІПН 1234507555

 

Фізична особа – підприємець

 ____________________ П.П. Петренко

М.П.     (підпис)

 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
УкрЮрDOC.