Как получить в собственность земельный участок?

Конституция и Земельный кодекс, гарантируют каждому гражданину Украины бесплатное предоставление земельного участка в собственность. Каждый из нас имеет право на получение от громады или государства пяти земельных участков под разные целевые назначения и различной площади. Более подробно об этом можно прочесть в Земельном кодексе Украины, поэтому не будем концентрировать свое внимание на этом в данной статье.

Чтобы стать счастливым землевладельцем, необходимо определиться где именно вы хотите иметь земельный участок и выяснить громаде какого населенной пункта относится эта земля. Как правило головы и депутаты сельских, поселковых и городских советов неохотно рассматривают заявления от «посторонних» граждан на выделение земельных участков и чаще всего заявители попросту получают отказ в предоставлении земли. Поэтому, дабы минимизировать риски на отказ в получении желанных соток и заставить органы местного самоуправления и/или органы исполнительной власти действовать исключительно в рамках закона, вам необходимо, обратиться к распорядителю земли с письменным заявлением о получении копии генерального плана и плана зонирования населенного пункта ,где вы хотели бы получить участок.

После этого, вам останется только выбрать месторасположение земельного участка из полученных планов и написать заявление о предоставлении согласия на разработку проекта землеустройства земельного участка  с последующей его передачей в частную собственность.

Ниже представлен образец информационного запроса в адрес сельского совета о предоставлении копий документов для выделения земельного участка, воспользовавшись которым, ваши шансы на получение земельного участка значительно возрастут. 

Голові  Ширківьської сільської ради

Володимиру СИДОРЕНКУ

вулиця Героїв, будинок 12А,

село Ширкіне, Маношиського р-н,

Закарпатської обл., 56700

 

Петренка Андрія Альбертовича

РНОКПП 6754829000

04506, Київська область,                

м. Київ,  вул. Граніна, 66 кв. 114

м.т. 000-111-22-33,

  ЗАПИТ

на інформацію

Я, Петренко Андрій Альбертович, маю намір скористатись своїм конституційним правом щодо безоплатної передачі земельної ділянки із земель державної або комунальної власності у свою власність.

Для реалізації вище вказаного права, мені необхідно отримати від Вас належним чином завірену копію генерального плану села Ширкіне, Маношинського району, Закарпатської області. А також, у разі наявності, належним чином завірену копію плану зонування території села Ширкіне, Маношинського району, Закарпатської області.

Відповідно до статті 34 Конституції України, кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір.

Гарантія права на інформацію передбачено нормами ст. ст. 3, 4, 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації». В яких зазначено, що

Право на доступ до публічної інформації гарантується:

1.Обов’язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом.

2.Максимальним спрощенням процедури подання запиту та отримання інформації.

3.Юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.

Доступ до публічної інформації здійснюється на принципах:

1.Прозорості та відкритості діяльності суб’єктів владних повноважень

2.Вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, крім обмежень, встановлених законом.

Розпорядники інформації зобов’язані:

  1. Оприлюднювати інформацію, передбачену цим та іншими законами
  2. Визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо.
  3. Мати спеціальні структурні підрозділи або призначати відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації та оприлюднення інформації.
  4. Надавати та оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації і оновлювати оприлюднену інформацію.

Відповідно до п. 11 ст. 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», матеріали генерального плану населеного пункту не можуть містити інформацію з обмеженим доступом та бути обмеженими в доступі. Загальна доступність матеріалів генерального плану населеного пункту забезпечується відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» шляхом надання їх за запитом на інформацію, оприлюднення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у тому числі у формі відкритих даних, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, у загальнодоступному місці у приміщенні органу місцевого самоврядування.

Згідно із п. 1 ст. 18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», план зонування території розробляється на основі генерального плану населеного пункту (у його складі або як окремий документ) з метою визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.

З урахуванням вище викладеного, генеральний план становить значний суспільний інтерес.

Відповідно до ч. 4 ст. 21 Закону «Про доступ до публічної інформації» при наданні особі інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

Крім того, відповідно до ДБН 1-3-97 «Система мiстобудiвної документацiї склад, змiст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планiв мiських населених пунктів» (п. п. 3.4., 3.10., 3.11., 3.12., 3.13), генеральні плани населених пунктів мають містити текстові та графічні матеріали. При цьому графічна частина генерального плану обов’язково повинна включати 4 плани та схеми, але ця кількість може становити понад 14 графічних матеріалів.

Згідно з Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5 (далі ― Правила № 1000/5), копія документа ― це документ, що містить точне знакове відтворення змісту чи інформації іншого документа і в окремих випадках деяких його зовнішніх ознак.

Відповідно до п. п. 6, 7 розділу 10 Правил № 1000/5, копія документа повинна відповідати оригіналу, тобто повністю відтворювати інформацію оригіналу і всі його зовнішні ознаки або їх частину. Не допускається виготовляти копії документів з нерозбірливим текстом, підчистками, приписами та іншими необумовленими виправленнями

Згідно із п. п. 8, 9 розділу 10 Правил № 1000/5, напис про засвідчення копії складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів (ініціалу імені) та прізвища, дати засвідчення копії. Напис про засвідчення копії скріплюється відбитком печатки відповідного структурного підрозділу установи або печатки «Для копій». У випадках, визначених законодавством, копії документів засвідчуються відбитком печатки установи. На лицьовому боці у верхньому правому куті першого аркуша документа проставляється відмітка «Копія». Сторінки копії документів (за винятком тих, що мають один аркуш) нумеруються і відмітка про засвідчення копії може доповнюватися відміткою «Всього в копії _____ арк.». За рішенням установи або на вимогу установи, якій надається копія документа, допускається засвідчувати копії документів поаркушно.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому згідно зі статтею 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Відповідно до ст.11 Закону України «Про інформацію», ст.7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» забороняю без моєї згоди передачу інформації відносно мене третім особам.

Відповідну до ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду на обробку та використання моїх персональних даних для здійснення повноважень, пов’язаних із розглядом даного запиту.

На підставі вище викладеного

ПРОШУ

1.Направити на  мою  адресу:  04506,  Київська  область,  м. Київ,  вул. Граніна, 66 кв. 114 належним чином завірену копію генерального плану села Ширкіне, Маношиського р-н, Закарпатської обл., з урахуванням вимог Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5, ДБН 1-3-97 «Система мiстобудiвної документацiї склад, змiст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планiв мiських населених пунктів. А також, у разі наявності, належним чином завірену копію плану зонування території Ширкіне, Маношиського р-н, Закарпатської області.

2.У разі відсутності технічної можливості здійснити у масштабі 1:1 копії генерального плану Ширкіне, Маношиського р-н, Закарпатської обл., копію плану зонування території Ширкіне, Маношиського р-н, Закарпатської обл. на форматі А0, А1, А2 чи А3, здійснити шляхом склеювання аркушів формату А4.

Звертаю Вашу увагу, що у випадку необґрунтованого віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит на інформацію, ненадання інформації, неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації, я буду змушений звертатись за захистом свого права на інформацію до суду та вимагати притягнення Вас до адміністративної відповідальності за статтею 212-3 Кодексу України про адміністративні.

 

«__».09.20__                               _____________                                                      Андрій ПЕТРЕНКО

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
УкрЮрDOC.