Договор о временном пользовании жилым помещением

Некоторым работникам, которые не имеют своего жилья, квартиры арендуют  их работодатели за счет предприятия. В подобных случаях заключаются трехсторонние договора аренды квартир, где собственник жилья выступает в качестве арендодателя, работник, который будет проживать в квартире — в качестве пользователя, а предприятие, которое оплачивает жилье своему работнику — в качестве плательщика.

В случае же, если арендуется только часть квартиры, например одна комната, то соответственно такие условия прописываются в подобных договорах с указанием площади занимаемой комнаты.

Ниже представлен пример трехстороннего договора аренды одной комнаты в двухкомнатной квартире на украинском языке, который прошел согласование в управлении государственной казначейской службы.



 

 ДОГОВІР

на тимчасове користування житловим приміщенням

№_____

м. Київ                                                                                                                 «__» __________ 20__ р.

 

СИДОРЕНКО Віра Іванівна  паспорт серія АА № 387656 виданий 25.05.1996 року Святошинським РВ Київського ГУ УМВС України в м. Києві (далі — наймодавець) з однієї сторони, СИДОРОВ Сидор Сидорович паспорт серія ББ 678950 виданий 18.02.2002 Гайворонським РВ УМВС України в Київській області області (далі — КОРИСТУВАЧ) з другої сторони та ТОВ «СУПЕР-СЕРВІС»  в особі директора товариства ПЕТРОВА Петра Петровича, що діє на підставі прав по посади та Статуту товариства (далі — Платник) з третьої сторони уклали цей Договір  про наступне:

1.Предмет договору

1.1. Наймодавець надає Користувачу у тимчасове користування житло на строк з «01» січня 20__ року до «31» грудня 20__ року, а саме двокімнатну квартиру загальною площею 55 кв. м., житловою площею 39,3 кв. м., з правом вільного доступу до одної кімнати площею 27,14 кв.м., а Платник здійснює оплату Наймодавцю за безоплатно надане Користувачу для проживання житлове приміщення.

1.2. Адреса: м. Київ, пр-т Космонавтів, 121 кв. 73;

1.3. Житлова  площа: 27,14 кв. м.;

1.4. Поверх:  2 (другий).

1.5. Квартира належить Наймодавцю на праві договору купівлі – продажу від 11.11.2019 року /444/ посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Києва Ходар С.С. від 11.11.2019, реєстровий № 444.

2.ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Плата за тимчасове користування житловим приміщенням складає _____________ грн.        (_______________________________________________________ грн. ____ коп.) на місяць з урахуванням ПДФО та військового збору. Загальна вартість договору на період дії договору становить __________ грн. (______________________________________________________ грн. _____ коп.) з урахуванням ПДФО та військового збору.

2.2. Оплата проводиться в безготівковому порядку шляхом перерахування коштів на особовий рахунок Наймодавця не пізніше 28 числа кожного місяця за поточний період проживання на підставі комісійного акту, що підтверджує фактичне проживання в поточному місяці.

3.Зобов’язання сторін

3.1. Наймодавець зобов’язується:

3.1.1. Здійснювати обслуговування будинку, забезпечувати роботу технічного обладнання відповідно до вимог законодавства.

3.1.2. Забезпечувати надання комунальних послуг.

3.1.3. Своєчасно проводити підготовку житлового приміщення і його технічного обладнання  до  експлуатації в осінньо-зимовий період.

3.1.4. Доводити до відома користувача  встановлені тарифи на житлово-комунальні послуги та розміри щомісячних платежів за них.

3.2. Користувач зобов’язується:

3.2.1. Використовувати житло за призначенням.

3.2.2. Дотримуватись Правил користування приміщеннями житлових будинків  і прибудинковими  територіями (далі — Правила), своєчасно вживати заходів до усунення виявлених у приміщенні несправностей. Не допускати самовільного перепланування приміщень, руйнування конструкцій будинку,  заміни та перестановки технічного обладнання в ньому. Забезпечувати цілісність пломб приладів обліку електроенергії, води, тепла та газу, не допускати самовільного втручання в роботу цих приладів.

3.2.3. У встановлені терміни своєчасно вносити плату за комунальні та інші послуги на підставі виставлених рахунків відповідними організаціями.

3.2.4. Дотримуватися правил пожежної безпеки та Правил безпеки систем газопостачання  України.

3.2.5. Допускати у квартиру  працівників  виконавця послуг або підприємств водо-,  теплопостачання і водовідведення при наявності у них відповідних посвідчень, згідно з Правилами надання населенню послуг з водо-,  теплопостачання і  водовідведення.

3.2.6. При  виїзді з житла звільнити і здати його наймодавцю в належному технічному і санітарному стані.

3.2.7. Відшкодовувати  збитки,  завдані  житловому приміщенню або майну інших мешканців будинку ним.

3.3. Платник зобов’язується:

3.3.1. У встановлені терміни своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату за користування житлом згідно розділу 2 даного Договору на розрахунковий рахунок Наймодавця.

3.3.2. Утримувати та перераховувати податок на доходи фізичних осіб та військового збору в розмірі, встановленому чинним законодавством до бюджету разом з перерахуванням плати Наймодавцю.

3.3.3. Складати та подавати до органів Державної фіскальної служби України податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) у встановлені законодавством терміни.

 4.Права сторін

4.1. Наймодавець має право:

4.1.1. Вимагати від Користувача дотримання Правил та своєчасного внесення ним плати за житлово-комунальні послуги, а від Платника своєчасної та повної оплати вартості користування приміщенням згідно розділу 2 даного Договору.

4.1.2. У  разі  відмови  Користувача  від звільнення приміщення у встановлений законодавством термін, ініціювати його виселення за рішенням суду.

4.1.3. Уживати  необхідних  заходів для відселення Користувача,  якщо  будинок  (житлове  приміщення)  загрожує обвалом.

4.2. Користувач має право:

4.2.1. Вимагати  від  наймодавця  згідно із чинним законодавством та цим договором виконання покладених на нього обов’язків.

4.3. Платник має право:

4.3.1. Перевіряти умови проживання та використання житлового приміщення за призначенням згідно вимог Даного договору.

5. Відповідальність сторін

5.1. Наймодавець  відшкодовує Користувачу  матеріальні   збитки, завдані  невиконанням обов’язків, передбачених у пунктах 3.1.1 – 3.1.4 цього договору, згідно із законодавством.

5.2. Наймодавець,  Користувач та члени його  сім’ї  за  порушення умов цього договору несуть  відповідальність згідно із чинним законодавством.

5.3. Відповідальність Платника перед Наймодавцем обмежується сплатою суми в розмірі згідно п.2.1 даного Договору та складанням і поданням звітності до органів Державної фіскальної служби України.

5.4. Платник не відповідає за відшкодування Користувачем збитків та за сплату ним вартості комунальних та інших послуг.

 6.Форс-мажорні обставини

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливлює надання відповідної послуги відповідно до умов договору.

 7.Інші умови

7.1. Цей договір може бути розірвано з ініціативи будь-якої сторони за наявності умов і в порядку передбачених законодавством.

7.2. Спори та розбіжності,  що можуть виникати між  сторонами під  час виконання умов договору,  якщо вони не будуть вирішені за згодою сторін, вирішуються в судовому порядку.

7.3. Користувач не має права надане житлове приміщення  для  тимчасового  проживання приватизувати,  обмінювати та здійснювати поділ  цього  житлового  приміщення,  здавати  його  в піднайом або вселяти в нього інших громадян.

7.4. Після закінчення встановленого терміну тимчасового проживання Користувач зобов’язаний  звільнити  надане  житлове  приміщення.

7.5. Підставами для дострокового припинення права Користувача на користування житловими  приміщеннями  для тимчасового  проживання  є:

надання Користувачу або придбання ним іншого житлового приміщення;

порушення Користувачем або членами його сім’ї правил користування житловим приміщенням;

приведення мешканцем житлового приміщення для тимчасового проживання у непридатність для його використання;

інші підстави, встановлені чинним законодавством.

7.6. Цей договір складено в трьох оригінальних примірниках, один з яких зберігається у Наймодавця, другий — у Користувача, а третій у Платника. Примірники договору мають однакову юридичну силу.

7.7. Цей договір набирає чинності з «01» січня 20__ року до «31» грудня 20__ року. Всі додатки та зміни до даного Договору складають його невід’ємну частину.

 

8. Юридична адреса та підписи сторін

НАЙМОДАВЕЦЬ КОРИСТУВАЧ ПЛАТНИК
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпис: ____________________________

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________

 

 

Керівник:

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

М.П.

 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
УкрЮрDOC.